Poland

Jakimi akcjami warto się zainteresować na koniec 2020

MP Inwestycje

Ostatni kwarta³ roku to dobry czas dla firm z sektorów spo¿ywczego i obuwniczego oraz dla sprzedawców paliw

Bloomberg

Wiele bran¿ z nadziej¹ wypatruje ostatniego kwarta³u roku kalendarzowego. W tym roku ze wzglêdu na Covid-19 zyski mog¹ byæ mniej efektowne.

Dla wielu gie³dowych spó³ek ostatni kwarta³ to najwa¿niejszy okres w roku. Wypracowane w nim rezultaty stanowi¹ wiêksz¹ czêœæ ich ca³orocznego wyniku. Które bran¿e z warszawskiego parkietu mog¹ liczyæ na udan¹ koñcówkê roku?

Handel liczy na œwiêta

Jednym z g³ównych beneficjentów sezonowego wzrostu popytu w koñcówce roku jest bran¿a handlowa. W wielu spó³kach w poprzednich latach mo¿na by³o zaobserwowaæ skok obrotów w konsekwencji przedœwi¹tecznych zakupów. Przed Bo¿ym Narodzeniem konsumenci chêtniej siêgaj¹ do portfela. – Ostatni kwarta³ to najmocniejszy okres dla gie³dowych spó³ek odzie¿owo-obuwniczych, takich jak LPP, CCC, VRG. Wp³ywa na to rozk³ad standardowych okresów wyprzeda¿owych (styczeñ–luty oraz lipiec–sierpieñ), które co do zasady os³abiaj¹ mar¿e, a zatem i wyniki za I i III kwarta³. Dodatkowym wsparciem dla IV kwarta³u jest okres przedœwi¹teczny i zakupy na prezenty – t³umaczy Maria Mickiewicz, analityk BM Pekao.

W przypadku VRG warto zwróciæ uwagê na mocny w tym okresie segment jubilerski, dla którego najwa¿niejszy jest okres przedœwi¹teczny. – W przypadku tego segmentu sezonowoœæ i si³a sprzeda¿owa samego grudnia s¹ nieporównywalnie mocniejsze ni¿ w przypadku segmentu odzie¿owego – wyjaœnia Maria Mickiewicz.

Dla wyników bran¿y odzie¿owej nie bez znaczenia s¹ warunki pogodowe. S³oneczna i ciep³a pogoda z regu³y oznacza mniejszy ruch w sklepach. Zimne i deszczowe dni przyci¹gaj¹ klientów.

Jeœli restrykcje zostan¹ utrzymane, b¹dŸ zaostrzone, IV kwarta³ mo¿e siê okazaæ trudny dla bran¿y handlowej

Bior¹c pod uwagê wprowadzone ograniczenia epidemiczne w gospodarce i nastroje konsumentów, ten sezon dla handlu zapowiada siê mniej udanie ni¿ w poprzednich latach. – Ryzyko zwi¹zane z druga fal¹ pandemii zaczyna siê materializowaæ ju¿ teraz, na pocz¹tku IV kwarta³u. Jest to o tyle niepokoj¹ce, ¿e mo¿e dotkn¹æ w³aœnie najwa¿niejszego sezonowo okresu wynikowego dla spó³ek. Zapowiedziane wprowadzenie ograniczeñ w liczbie osób w sklepach mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na liczbê klientów i na przesuniêcie zainteresowania w kierunku zakupów w internecie – wskazuje Maria Mickiewicz. – Jeœli restrykcje zostan¹ utrzymane b¹dŸ nawet zaostrzone w dalszej czêœci kwarta³u przy braku wsparcia rz¹dowego, jakie bran¿a otrzyma³a w II kwartale, IV kwarta³ mo¿e siê okazaæ trudny dla bran¿y handlowej – ocenia.

O ruch w sklepach w okresie przedœwi¹tecznym raczej nie musz¹ siê martwiæ sieci supermarketów, m.in. Dino. Podczas wiosennego lockdownu udowodni³y, ¿e potrafi¹ siê szybko dostosowaæ do nowych warunków. Co istotne, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej sieci supermarketów s¹ mniej nara¿one na efekty spowolnienia gospodarczego.

Z punktu widzenia wyników ca³orocznych ostatni kwarta³ jest kluczowy równie¿ dla dystrybutorów elektroniki. W tym okresie zwiêkszaj¹ siê wydatki odbiorców indywidualnych i firm, które domykaj¹ ca³oroczne bud¿ety, choæ trzeba braæ pod uwagê, ¿e w tym sezonie sk³onnoœæ do wydatków mo¿e byæ mniejsza ni¿ w poprzednich latach.

Jemy, popijamy, ogrzewamy

Okres przedœwi¹tecznych zakupów to tak¿e pocz¹tek ¿niw dla producentów ¿ywnoœci i napojów. Wraz ze spadkiem temperatury na zewn¹trz o¿ywia siê popyt na s³odycze. Dla spó³ek z bran¿y – takich jak Wawel – jest to najlepszy kwarta³ w ci¹gu roku pod wzglêdem przychodów.

Du¿y sezonowy skok sprzeda¿y w IV kwartale odnotowuje zawsze Ambra, producent win musuj¹cych i alkoholi. Jest to tradycyjnie najlepszy okres pod wzglêdem sprzeda¿y w bran¿y winiarskiej, co dobrze wró¿y tegorocznej sprzeda¿y. Tym bardziej ¿e spó³ka raczej nie obawia siê ograniczeñ zwi¹zanych z Covid-19. – Patrz¹c na to, co siê dzia³o w okresie lockdownu, kiedy zakupy wina w sklepach detalicznych nie tylko nie spad³y, ale nawet minimalnie wzros³y, mamy nadziejê, ¿e okolicznoœci pozwol¹ przynajmniej na utrzymanie konsumpcji wina na niezmiennym poziomie, a mo¿e nawet bêd¹ na ma³ym plusie – przewiduje Robert Ogór, prezes Ambry.

W sezonie zimowym wy¿sze przychody wypracowuj¹ przedstawiciele sektora energetycznego z powodu rosn¹cego zu¿ycia energii. Okres zimy ma kluczowe znaczenie dla wyników finansowych gazowego potentata PGNiG. Generalnie im ni¿sza temperatura na zewn¹trz, tym wy¿sze zapotrzebowania na gaz. Dlatego w miesi¹cach zimowych przychody ze sprzeda¿y gazu ziemnego i ciep³a (I i IV kwarta³ roku) znacznie przewy¿szaj¹ wartoœci osi¹gane w miesi¹cach letnich (II i III kwarta³).

Sezonowoœæ przychodów w znacznie wiêkszym stopniu dotyczy odbiorców indywidualnych, kupuj¹cych paliwo na cele grzewcze, ni¿ klientów z sektora produkcyjnego, gdzie zapotrzebowanie na gaz jest bardziej stabilne. Popyt na gaz w zimie bywa jednak zmienny, czego spó³ka doœwiadczy³a podczas poprzedniej, ³agodnej zimy.

Kumulacja sprzeda¿y

W koñcówce roku na ogó³ dobrze wygl¹daj¹ wyniki deweloperów, co ma zwi¹zek z kumulacj¹ przekazywania mieszkañ klientom. Wiêksza liczba przekazanych lokali oznacza wy¿sze przychody, roz³o¿enie sta³ych kosztów na wiêcej mieszkañ, a wiêc i wy¿sz¹ mar¿ê netto.

druga fala bêdzie powiedzeniem „Sprawdzam!” efektywnoœci operacyjnej deweloperów

W tym roku bêdzie podobnie, co nie znaczy, ¿e ca³a bran¿a mo¿e spaæ spokojnie. – Naszym zdaniem Covid-19 i obserwowana druga fala zachorowañ w Polsce bêdzie w du¿ej mierze powiedzeniem „Sprawdzam!” efektywnoœci operacyjnej deweloperów. W przypadku wprowadzenia dalszych obostrzeñ mo¿e oznaczaæ trudn¹ zimê dla czêœci spó³ek z bran¿y. Wydaje siê, ¿e deweloperzy korzystaj¹cy g³ównie z wewnêtrznego generalnego wykonawstwa – Budimex Nieruchomoœci, Dom Development – bêd¹ w stanie sprawnie dostosowaæ siê do zmian w otoczeniu rynkowym i zachowaæ przy tym wiêksz¹ ci¹g³oœæ i efektywnoœæ w realizacji projektów. Podczas pierwszego lockdownu czêœæ generalnych wykonawców narzeka³a na braki kadrowe i nie by³a w stanie terminowo realizowaæ projektów, co zmusi³o niektórych deweloperów do finalizowania ad hoc prac za pomoc¹ w³asnego wykonawstwa, m.in. Atal – uwa¿a David Sharma, analityk Trigon DM.

Football news:

Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid