Poland

Jakie wymierne korzyści może przynieść immunoterapia?

Odkrycia medyczne stulecia

AdobeStock

Immunoterapia to metoda walki z nowotworami, która polega na stymulowaniu wystêpuj¹cych w uk³adzie odpornoœciowym naturalnych mechanizmów, odpowiedzialnych za wykrywanie i eliminowanie komórek nowotworowych. Na rynku farmaceutycznym pojawiaj¹ siê coraz czêœciej nowe cz¹steczki, które mo¿na z powodzeniem u¿ywaæ do walki nie z jednym, ale z kilkoma rodzajami nowotworów, np. p³uc i piersi, które obejmuj¹ du¿e populacje, czy te¿ np. czerniaka, raka pêcherza. To tzw. leki klasy anty-PD-1 / PD-L1.

Leczenie immunoterapi¹ jest bardzo drogie, a ¿aden bud¿et ochrony zdrowia nie jest z gumy. Choroba nowotworowa dotyka coraz wiêkszej liczby, i to coraz m³odszych, osób.  Decyzja o refundacji dla kolejnych wskazañ budzi wiêc nie bez przyczyny coraz wiêcej emocji. Raport  „Health Impact Projection” jest publikacj¹, która po raz pierwszy analizuje korzyœci zdrowotne i wyzwania ekonomiczne zwi¹zane z wdro¿eniem immunoterapii do praktyki klinicznej w Polsce.

Mniej znaczy wiêcej

-  Standardowe leczenie izoluje pacjenta z ¿ycia spo³ecznego i zamyka w obrêbie szpitala. Pacjent przez prawie rok, a czasami i d³u¿ej, co tydzieñ, co dwa tygodnie, co trzy - zale¿nie od schematu - pojawia siê w szpitalu, gdzie ma d³ugie, wielogodzinne wlewy. Ich efektem s¹ nudnoœci, wymioty, spadek poziomu krwinek bia³ych. W immunoterapii dzia³ania uboczne maj¹ inny profil, to oznacza, ¿e w niektórych przypadkach pacjent mo¿e wróciæ do ¿ycia zawodowego, pe³niæ swoje okreœlone role spo³eczne, role rodzinne - t³umaczy dr Beata Jagielska Zastêpca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeñ Œwiadczeñ Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Jak t³umaczy specjalistka, zastosowanie leków immunologicznych mo¿e prze³o¿yæ siê  równie¿ na okreœlone oszczêdnoœci finansowe. -  Po pierwszych latach obserwacji efektywnoœci zdrowotnej immunoterapii mo¿emy powiedzieæ, ¿e za stosowaniem immunoterapii przemawia  zmniejszenie kosztów poœrednich, wi¹¿¹cych siê z tym leczeniem, na co wskazuje Raport  „Health Impact Projection”. Leczenie czêstych i powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych, takich jak leczenie przeciwwymiotne, leczenie mielotoksycznoœci, leczenie powik³añ kardiologicznych towarzysz¹cych klasycznej chemioterapii, jest kosztowniejsze – podkreœla  dr Jagielska.

Trudne decyzje

Immunoterapia podana na wczeœniejszych etapach leczenia daje lepsze efekty w porównaniu ze standardow¹ kuracj¹. - Komórka nowotworowa jest bardzo m¹drym tworem. Bardzo szybko siê przystosowuje i wytwarza mechanizmy wielolekowej opornoœci. Im wczeœniej zaatakujemy tym mocnym leczeniem, tym wiêksze s¹ korzyœci. Poza tym trudniej prowadzi siê pacjenta przeleczonego, z bardziej zaawansowan¹ chorob¹, nieco zniszczonego ju¿  dotychczasow¹ terapi¹ - t³umaczy dr Jagielska.

Niestety, ta innowacyjna metoda nie jest panaceum na wszystkie przypadki nowotworów. Dlatego, jak podkreœla onkolog, tak wa¿na jest szybka i skuteczna diagnostyka, która pozwoli wy³oniæ pacjentów, u których to leczenie mo¿e byæ efektywne. - Pacjent chory na nowotwór zawsze walczy z czasem. Im mniejsze zaawansowanie choroby, tym wiêksze szanse na wyleczenie. Drug¹ wa¿n¹ rzecz¹ jest prawid³owoœæ tej diagnostyki. ¯eby postawiæ prawid³ow¹ diagnozê istotne jest korzystanie z walidowanych testów w zakresie patomorfologii i diagnostyki molekularnej, wykonywanych w certyfikowanych laboratoriach. Dlaczego to ma tak du¿e znaczenie? Dla onkologa najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest  otrzymanie prawid³owego wyniku. Nieprawid³owy wynik to nieprawid³owa kwalifikacja do leczenia, to stracony czas chorego, ale te¿ i wyrzucone pieni¹dze systemu. Dlatego wszystkie dzia³ania, które obecnie s¹ prowadzone w zakresie organizacji, ale te¿ i finansowania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, s¹ tak wa¿ne - podsumowuje dr Beata Jagielska.  

Innowacyjne narzêdzie

Raport „Health Impact Projection” pokazuje szersze spektrum konsekwencji, jakie niesie za sob¹ zwiêkszenie dostêpnoœci cz¹steczek dla pacjentów, ni¿ analizy ekonomiczne np. efektywnoœci kosztowej (CEA/CUA). - Analiza ekonomiczna mówi nam jaki mamy wyniki œrednio na jednego leczonego pacjenta, zarówno kliniczne jak i kosztowe. A analiza wp³ywu na bud¿et mówi nam, ile bêdzie kosztowaæ objêcie refundacj¹ ca³ej populacji. Stworzono model, który ³¹czy te dwa elementy - jakie efekty uzyskamy na poziomie populacji i jakie s¹ wydatki po stronie p³atnika, w d³u¿szej perspektywie. To pozwala planowaæ wydatki w kolejnych latach. Model umo¿liwia analizê wskazañ ³¹cznie lub, w zale¿noœci od decyzji p³atnika, który mo¿e wprowadzaæ kolejne wskazania stopniowo, w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych - t³umaczy dr Magdalena W³adysiuk, wiceprezes HTA Consulting, która wspó³pracowa³a przy tworzeniu raportu. Jak t³umaczy, jego innowacyjnoœæ polega równie¿ na tym, ¿e uwzglêdnia realne warunki, jakie panuj¹ w danym kraju (stosowane dotychczas leki, wielkoœæ populacji, koszty) i porównuje obecn¹ sytuacjê z nowym scenariuszem.

-Dziêki temu widzimy zysk po stronie efektów: czas ¿ycia skorygowany o jego  jakoœæ, czas wolny od progresji, dzia³ania niepo¿¹dane. Po drugiej stronie s¹ koszty: leków, monitorowania pacjentów, leczenia dzia³añ niepo¿¹danych, utraconej produktywnoœci. P³atnik widzi, gdzie, przy zastosowaniu immunoterapii, mo¿e  oszczêdzaæ konkretne pieni¹dze oraz o ile wiêcej bêd¹ go kosztowaæ same leki - t³umaczy specjalistka.

Kolejn¹ wa¿n¹ funkcjonalnoœci¹ HIP jest mo¿liwoœæ policzenia, jak na stanie finansów i latach ¿ycia pacjentów odbije siê opóŸnianie podania leków oraz co siê stanie, jeœli poprawie ulegnie diagnostyka patomorfologiczna. Ka¿de opóŸnienie w badaniach czy w refundacji oznacza dla pacjentów póŸniejsze podanie leku, a tym samym mniejsze szanse na uzyskanie po¿¹danych efektów. - Podsumowuj¹c, to narzêdzie zmniejsza niepewnoœæ p³atnika. U³atwia mu podjêcie decyzji, w jakich grupach wprowadzaæ leki, jak zmaksymalizowaæ efekty leczenia i jak zaplanowaæ wysokoœæ publicznych wydatków - wyjaœnia dr W³adysiuk.

Twarde liczby

Wed³ug danych z raportu „Health Impact Projection”, koszt rozszerzenia dostêpu do immunoterapii w Polsce (dla 11 typów nowotworów) odpowiada 1,7 proc. wszystkich przewidywanych wydatków na ochronê zdrowia w Polsce w 2025 roku. To cena, jak¹ trzeba by zap³aciæ za wzrost o 56 proc wskaŸnika unikniêtych dzia³añ niepo¿¹danych.

Aktualnie w Polsce zarejestrowane s¹ te same co w Unii Europejskiej leki onkologiczne, w tym leki w zakresie terapii immunologicznych, wiêkszoœæ z nich jednak nie jest refundowana. Bez wsparcia ze strony publicznej w ramach refundacji pacjent nie jest w stanie efektywnie stawiæ czo³a chorobie. - Sytuacja u nas jest rozwojowa. Po stronie MZ jest wola do udostêpniania immunoterapii, ale s¹ obszary nierównoœci w zakresie potrzeb zdrowotnych. Najwiêcej  emocji budz¹ nowotwory dotycz¹ce du¿ych populacji - piersi i p³uc. Rozszerzenie refundacji o te grupy budzi zrozumia³e obawy p³atnika. Ale z drugiej strony wprowadzanie kolejnych immunoterapii prowadzi do erozji cen i tworzenie nowych rozwi¹zañ. To dynamiczny proces - t³umaczy dr Magdalena W³adysiuk - Obecnie pod wzglêdem dostêpu do immunoterapii w porównaniu z Europ¹ (UK, Niemcy) mamy w Polsce jeszcze bia³e plamy, takie jak rak pêcherza czy zaawansowany czerniak. W dyskursie publicznym nie istnieje rak pêcherza.

Materia³ powsta³ we wspó³pracy z MSD w ramach projektu Rzeczpospolitej ODKRYCIA MEDYCZNE 100lecia

2021.11 PL-KEY-00464 Wyd. 2020.11

Football news:

Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers