Poland

Jakie leki dobrze mieć w apteczce na wypadek covidu

Adobe Stock

W przypadku koronawirusa, pewna zapobiegliwoœæ jest wskazana, szczególnie w przypadku seniorów oraz osób mieszkaj¹cych samotnie. Dobrze mieæ na wszelki wypadek w domu zestaw leków, które pomog¹ w leczeniu objawów.

Dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, wœród leków, które lepiej mieæ w domu wymienia niesterydowe leki przeciwzapalne, przeciwgor¹czkowe i przeciwbólowe oraz œrodki rozpuszczaj¹ce œluz.

W razie wyst¹pienia suchego kaszlu poleca nebulizacjê z zastosowaniem soli fizjologicznej dla nawil¿enia i udro¿nienia b³on œluzowych dróg oddechowych.

Poniewa¿ wirus zwiêksza krzepliwoœæ krwi, stosujemy niewielkie dawki kwasu acetylosalicylowego. Leki zawieraj¹ce kwas acetylosalicylowy to m.in. aspiryna i polopiryna, jednak przed ich u¿yciem nale¿y dok³adnie przestudiowaæ ulotkê dla sprawdzenia, czy nie wchodz¹ w reakcje z innymi stosowanymi lekami.

Dr Katarzyna Œleziak-Barglik jest zdania, ¿e zamiast aspiryny, która powoduje poty, a póŸniej gwa³towne os³abienie, powinno siê raczej stosowaæ paracetamol i ibuprofen. Na wypadek biegunki dobrze jest mieæ w domu probiotyki, zawieraj¹ce dobre bakterie przewodu pokarmowego.

W zwi¹zku z infekcjami koronawirusem wielu lekarzy poleca przyjmowanie witamin - C i D.

- Uzupe³nianie witaminy D3 jest zalecane w naszym kraju wszystkim pacjentom od 18. roku ¿ycia, bo prawie wszyscy maj¹ niedobory. 2 tysi¹ce jednostek dziennie to jest standard, wiêc je¿eli ktoœ jeszcze nie bierze, dobrze by³oby, ¿eby zacz¹³. Natomiast jeœli chodzi o witaminê C, proponujê dawkê 500 jednostek dwa razy dziennie - mówi – dr Œleziak-Barglik.

W zwi¹zku z zagro¿eniem koronawirusem, warto mieæ te¿ w domu pulsoksymetr, trzeba bowiem monitorowaæ saturacjê. Je¿eli spadnie poni¿ej 93 proc., trzeba natychmiast zadzwoniæ po pogotowie.  

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it