Poland

Jaki kurs zastosować do faktur korygujących

Sposób, w jaki przelicza siê walutê na korekcie faktury zale¿y od przyczyny jej wystawienia.

- Spó³ka (podatnik VAT czynny i VAT UE) nabywa towary (chemia gospodarcza) w ramach wewn¹trzwspólnotowego towarów z Niemiec. Spó³ka wykazuje podatek nale¿y oraz naliczony od wewn¹trzwspólnotowego nabycia tych towarów rozlicza za miesi¹c powstania obowi¹zku podatkowego (tj. w przypadku Spó³ki wystawienia faktur przez kontrahentów). Otrzymane od kontrahentów faktury s¹ wystawiane w euro. Do przeliczenia kwot wykazanych na tych fakturach spó³ka stosuje kursy œrednie NBP na ostatni dzieñ roboczy poprzedzaj¹cy powstanie obowi¹zku podatkowego (z tytu³u WNT). W praktyce wystêpuj¹ przypadku, gdy unijni kontrahenci wystawiaj¹ faktury koryguj¹ce do wystawionych uprzednio faktur dokumentuj¹cych dostawy towarów stanowi¹ce dla Spó³ki wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów. Z uwagi na powód wystawienia faktury koryguj¹cej mo¿na je podzieliæ na:

1) faktury koryguj¹ce wystawione w celu naprawienia b³êdu, który spowodowa³ podanie nieprawid³owej kwoty nale¿noœci n...

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho