Poland

Jaki karabinek modułowy dla Formozy? Na pewno nie GROT…

Obecnie ¿o³nierze Jednostki Wojskowej Formoza u¿ywaj¹ m.in. 5,56 mm karabinków automatycznych HK G36KV3, wyprodukowanych przez niemieck¹ firmê Heckler und Koch GmbH. Fot./£ukasz Zacharczuk/Jednostka Wojskowa Formoza lub Jednostka Wojskowa Formoza.

Jednostka Wojskowa Formoza od kilku miesiêcy prowadzi postêpowanie maj¹ce wy³oniæ dostawcê nowych modu³owych karabinków automatycznych.

Niestety, na obecnym etapie przetargu swej oferty nie z³o¿y³a Fabryki Broni „£ucznik” – Radom. Nale¿¹ca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spó³ka by³a wprawdzie zainteresowana udzia³em w postêpowaniu i zg³osi³a siê do jego pierwszego etapu. Ostatecznie nie z³o¿y³a jednak oferty. Spó³ka t³umaczy³a, ¿e karabinek MSBS GROT, a w ka¿dym razie jego odmiany znajduj¹ce siê w produkcji, nie spe³niaj¹ wymagañ.

Termin sk³adania zg³oszeñ o dopuszczenie do udzia³u w obecnie prowadzonym postêpowaniu up³yn¹³ 1 lutego br. Przypomnijmy jednak, ¿e to nie pierwsze podejœcie Jednostki Wojskowej Formoza do zakupu karabinków modu³owych w ostatnim czasie. Poprzedni przetarg rozpisano w czerwcu ub.r.. Postêpowanie uniewa¿niono, poniewa¿ wówczas nikt nie z³o¿y³ oferty.

Obecnie sytuacja jest inna. Wymagania techniczne poszukiwanych karabinków s¹ niestety niejawne. S³u¿ba prasowa JW Formoza przekaza³a nam jednak, ¿e „Wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu z³o¿y³o dziesiêæ firm, które zaproszono do sk³adania ofert”. Dodano, ¿e jednostka nie mo¿e udostêpniæ listy oferentów i szczegó³ów ofert, które wp³ynê³y w tym postêpowaniu.

Formoza. Fot./£ukasz Zacharczuk/Jednostka Wojskowa Formoza lub Jednostka Wojskowa Formoza.Obecnie ¿o³nierze Jednostki Wojskowej Formoza u¿ywaj¹ m.in. 5,56 mm karabinków automatycznych HK G36KV3, wyprodukowanych przez niemieck¹ firmê Heckler und Koch GmbH. Fot./£ukasz Zacharczuk/Jednostka Wojskowa Formoza lub Jednostka Wojskowa Formoza.

Wiadomo jednak, ¿e oferty nie z³o¿y³a Fabryka Broni „£ucznik” – Radom, producent rodziny karabinków modu³owych MSBS GROT. Firma by³a zainteresowana przetargiem, z³o¿y³a wniosek o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu i zakwalifikowa³a siê do drugiego etapu przetargu, ale po otrzymaniu od Formozy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie z³o¿y³a oferty.

– Karabinek MSBS GROT nie spe³nia opisanych w SIWZ podstawowych wymagañ dotycz¹cych m.in. modu³owoœci kalibru 300 BLK i 7,62×39 mm z luf¹ 11-12 – poinformowa³a Aleksandra Odziemkowska, kierownik dzia³u marketingu i komunikacji w radomskiej fabryce.

Obecnie ¿o³nierze Jednostki Wojskowej Formoza u¿ywaj¹ m.in. 5,56 mm karabinków automatycznych HK G36KV3, wyprodukowanych przez niemieck¹ firmê Heckler und Koch GmbH. Producent ten ta ma w ofercie karabinek modu³owy spe³niaj¹cy opisane powy¿ej wymagania.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield