Poland

Jaka ma być nowa polityka przemysłowa Polski

materia³y prasowe

Kierunek rozwoju polityki Polski wobec przemys³u bêdzie jednym z wiod¹cych tematów konferencji inauguruj¹cej obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemys³u. Bêdzie tak¿e mowa o wsparciu ARP dla przedsiêbiorców. Wydarzenie odbêdzie siê online 25 stycznia. Udzia³ jest bezp³atny.

Materia³ powsta³ we wspó³pracy z Agencj¹ Rozwoju Przemys³u

W jakim kierunku ma pod¹¿aæ polski przemys³? Jak powinny kszta³towaæ siê dzia³ania pañstwa w zakresie stymulowania rozwoju tego sektora? M.in. na te pytania bêd¹ szukaæ odpowiedzi uczestnicy konferencji „30 lat Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. – wyzwania przysz³oœci w kontekœcie Nowej Polityki Przemys³owej Polski".

Wydarzenie, którego wspó³organizatorem jest „Rzeczpospolita", odbêdzie siê 25 stycznia w formule online. Udzia³ w konferencji jest bezp³atny. Przedsiêbiorcy oraz inne osoby, które chc¹ wzi¹æ w niej udzia³, mog¹ siê rejestrowaæ na stronie konferencje.rp.pl.

Jak bêdzie nowa polityka przemys³owa Polski

Podczas wydarzenia spodziewane jest wyst¹pienie premiera Mateusza Morawieckiego. Nastêpnie zaplanowana zosta³a debata ekspercka „Rewolucja czy kontynuacja? Kierunki rozwoju gospodarczego w oparciu o now¹ politykê przemys³ow¹".

Obok przedstawicieli zarz¹du ARP – wiceprezesów Paw³a Kolczyñskiego i Mateusza Bergera – wezm¹ w niej udzia³ m.in. Pawe³ Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Beata Daszyñska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i Grzegorz K¹dzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Warto przypomnieæ, ¿e ARP powsta³a w 1991 r. Jej g³ównym celem jest wspieranie restrukturyzacji polskich przedsiêbiorstw.

Wsparcie dla przedsiêbiorców

Agencja Rozwoju Przemys³u w ramach Grupy PFR oferuje szeroki wachlarz instrumentów wsparcia, który obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansow¹ pomoc w realizacji przedsiêwziêæ, m.in. poprzez udostêpnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarz¹dzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. ARP ³¹czy tak¿e partnerów zainteresowanych nawi¹zaniem wspó³pracy przy realizacji innowacyjnych projektów.

I w³aœnie ofercie pomocy dla przedsiêbiorców bêd¹ poœwiêcone skierowane do przedsiêbiorców warsztaty internetowe, organizowane przez Agencjê Rozwoju Przemys³u, które odbêd¹ siê po panelowej czêœci konferencji. O szczegó³ach oferowanych instrumentów wsparcia i mo¿liwoœciach efektywnego ich wykorzystania przez firmy bêd¹ mówiæ eksperci ARP.

Warsztaty s¹ dostêpne dla wszystkich chêtnych, którzy zarejestruj¹ siê na stronie konferencje.rp.pl. Zarówno rejestracja jak i udzia³ w warsztatach s¹ darmowe.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7