Poland

Jaka grupa konsumentów najczęściej bankrutuje?

shutterstock

Wœród konsumentów-bankrutów najwiêcej jest mieszkañców miast na Œl¹sku i Mazowszu – wynika z danych KRD.

W 2020 r. og³oszono rekordow¹ liczbê upad³oœci konsumenckich – w sumie by³o ich 13,7 tys., z czego a¿ 8,4 tys. w drugiej po³owie roku.

Ciekawe, ¿e a¿ 65 proc. bankrutów w dniu og³oszenia upad³oœci notowanych by³o na czarnej liœcie d³u¿ników, prowadzonej przez Krajowy Rejestr D³ugów. Na tej podstawie KRD oceni³, kto najczêœciej jest zmuszony siêgn¹æ po instrument upad³oœci konsumenckiej. Okazuje siê, ¿e o ile w poprzednich latach najczêœciej by³y to kobiety, o tyle obecnie proporcje siê wyrówna³y. Wœród bankrutów z drugiej po³owy 2020 r. i notowanych w KRD równe 50 proc. stanowi³y kobiety, a drugie tyle – mê¿czyŸni. Przy czym suma zobowi¹zañ, jakie pozostawi³y panie, wynios³a ponad 137 mln z³, dla panów jest to ponad 173 mln z³.

Za to wyraŸnie widaæ podzia³ na miasto i wieœ. A¿ 83 proc. „upad³ych" konsumentów z drugiej po³owy 2020 r. mieszka w aglomeracjach, zaœ tylko 17 proc. – na wsi. Pod wzglêdem liczby og³oszonych upad³oœci liderem okazuje siê Œl¹sk (a¿ 1143). Znacznie mniej by³o ich na Mazowszu (773) i Wielkopolsce (541). W pozosta³ych regionach takich osób by³o mniej ni¿ 500.

Z danych KRD wynika te¿, ¿e ka¿dy statystyczny bankrut w dniu upad³oœci mia³ œrednio 37 tys. z³ d³ugów wobec ponad dwóch wierzycieli. £¹cznie zaœ najwiêcej winni byli oni bankom (43 proc.), funduszom sekurytyzacyjnym (38 proc.) i firmom po¿yczkowym (8 proc.).

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored