Poland

Jak zmieniała się liczba testów w Polsce w listopadzie

Fotorzepa, Mateusz Adamski

27,4 tys. testów przeprowadzonych w ci¹gu doby, o których Ministerstwo Zdrowia informowa³o 23 listopada, to najmniejsza dobowa liczba testów przeprowadzonych w Polsce od pocz¹tku listopada.

Od 1 listopada liczba testów na COVID-19 w Polsce systematycznie spada. W pierwszych 7 dniach miesi¹ca wykonano ok. 466 450 testów co da³o œredni¹ dobow¹ na poziomie 66636 testów na dobê.

Miêdzy 8 a 14 listopada wykonano ok. 383 tysi¹ce testów - co oznacza spadek œredniej dobowej liczby testów do poziomu 54 714 testów na dobê.

W kolejnych siedmiu dniach - miêdzy 15 a 21 listopada - wykonano 337 500 testów, co daje œredni¹ dobow¹ na poziomie 48 214.

W tym czasie najwiêcej zaka¿eñ - 27 875 - wykryto 7 listopada, gdy przeprowadzono ok. 66,8 tys. testów.

Najwiêcej testów przeprowadzono 6 listopada - ok. 82 950 - co by³o zarazem najwiêksz¹ dobow¹ liczb¹ testów na COVID-19 przeprowadzonych w Polsce. Wówczas prze³o¿y³o siê to na 27 086 zaka¿eñ.

Jeœli chodzi o stosunek raportowanych w danej dobie testów do raportowanej w danej dobie liczby wykrytych zaka¿eñ najni¿szy by³ on w listopadzie drugiego dnia miesi¹ca, gdy przy ok. 65 tys. testów wykryto 15 578 zaka¿eñ. Oznacza to odsetek pozytywnych testów na poziomie 23,97 proc.

Z kolei najwy¿szy stosunek ten by³ 16 listopada, gdy przy 35 100 testach informowano o 20 816 zaka¿eniach (59,3 proc. pozytywnych testów).

Œredni dobowy odsetek pozytywnych testów miêdzy 1 a 23 listopada wyniós³ 40,9 proc.

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers