Poland

Jak Trump przekaże Bidenowi "nuklearną walizkę"

Donald Trump

AFP

Prezydent Donald Trump nie pojawi siê na inauguracji prezydenta-elekta Joe Bidena, a jedn¹ z czêœci ceremonii jest fizyczne przekazanie "nuklearnej futbolówki". Po raz pierwszy od czasu prezydenta Johna F. Kennedy'ego przekazanie j¹drowych kodów dostêpu zostanie przeprowadzone w innej formie.

"Atomowa futbolówka" to obszyta skór¹ aluminiowa walizka. W œrodku znajduje siê sprzêt pozwalaj¹cy prezydentowi na nawi¹zanie bezpiecznej ³¹cznoœci i wprowadzenie kodów nuklearnych.

Walizka towarzyszy prezydentowi, gdy opuszcza on Bia³y Dom. ¯o³nierz w stopniu co najmniej majora, który uzyska³ najwy¿szy certyfikat bezpieczeñstwa "Yankee White 1", nie odstêpuje prezydenta na krok. Dziêki temu prezydent, zwierzchnik si³ zbrojnych, mo¿e z ka¿dego miejsca na Ziemi sterowaæ arsena³em kilku tysiêcy g³owic atomowych.

Tradycyjnie ustêpuj¹cy prezydent fizycznie przekazuje walizkê podczas zaprzysiê¿enia swojego nastêpcy. W œrodê w Waszyngtonie Donalda Trumpa nie bêdzie. Ostatni raz ustêpuj¹cego prezydenta USA nie by³o na zaprzysiê¿eniu nastêpcy w 1869 r.

W zwi¹zku z decyzj¹ Trumpa, przekazanie walizki odbêdzie siê w innej formie. Zdaniem ekspertów, walizka bêdzie przy prezydencie podczas jego podró¿y na Florydê. Oznacza to, ¿e fizycznie bêd¹ dwie walizki.

Nie bêdzie to sytuacja wyj¹tkowa, bo w gotowoœci s¹ co najmniej trzy takie walizki. Na co dzieñ u¿ywa siê dwóch z nich. Jedna towarzyszy prezydentowi, drug¹ ma przy sobie wiceprezydent. 

Trump ma mieæ dostêp do walizki do œrody do 11:59:59. W po³udnie za arsena³ j¹drowy Stanów Zjednoczonych bêdzie odpowiedzialny Joe Biden.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7