Poland

Jak skorzystać z ulg podatkowych przy rocznym rozliczeniu PIT

Czytaj w poradniku:

Darowizny: Dla skarbówki wa¿ne s¹ formalnoœci

Darowizny musz¹ byæ udokumentowane, inaczej fiskus zakwestionuje ulgê.

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaœwiadczenie z banku

Podatnicy, którzy nadal sp³acaj¹ kredyty mieszkaniowe z lat 2002–2006, w tym tak¿e zaci¹gniête na ich refinansowanie, mog¹ liczyæ na ulgê w zeznaniu rocznym.

Rodzic mo¿e otrzymaæ zwrot niewykorzystanej ulgi

Rodzic, który ma niski podatek, mo¿e otrzymaæ zwrot niewykorzystanej ulgi – mówi Maja Tarkowska, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC.

Po rozwodzie wiêcej problemów z podatkiem

¯yj¹cym oddzielnie matce i ojcu przys³uguje co do zasady po³owa odliczenia. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie przez oboje w³adzy rodzicielskiej.

¯eby skorzystaæ z ulgi rodzinnej, trzeba spe³niæ pewne warunki

Kwotê ulgi rodzinnej odlicza siê od podatku, co pozwala znacznie go obni¿yæ. Nale¿y jednak spe³niæ warunki dotycz¹ce m.in. dochodów doros³ego dziecka.

Wiêksza ulga na walkê z koronawirusem

Darowizny na przeciwdzia³anie Covid-19 mo¿na odliczyæ na preferencyjnych zasadach. Nawet w podwójnej wysokoœci.

Darowizna z podatkow¹ korzyœci¹

Jeœli w zesz³ym roku wspar³eœ potrzebuj¹cych, mo¿esz w zeznaniu pomniejszyæ swój dochód. I mniej zap³aciæ fiskusowi.

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

W zeznaniu PIT nie odliczymy œwiadczenia, które jest zap³at¹ za jak¹œ us³ugê. Nawet gdy nazwiemy je darowizn¹ – t³umaczy Mateusz Sudowski, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Jaros³awa Klimonta.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well