Poland

Jak psychologia odmienia sport

Iga Œwi¹tek

AFP, Thomas Samson

Zwyciêstwo Igi Œwi¹tek w turnieju Roland Garros dowodzi, ¿e sukces w sporcie na najwy¿szym poziomie wymaga holistycznego podejœcia. Nie by³oby sukcesu Polki, gdyby nie wspó³praca z psychologiem.

Zwyciêstwo w Pary¿u by³o triumfem m³odoœci oraz sukcesem zespo³u. Dziennikarze w sali konferencyjnej na stadionie Legii spotkali nie tylko Œwi¹tek, ale tak¿e trenera Piotra Sierzputowskiego, specjalistê od przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka i psycholog sportu Dariê Abramowicz.

Œwi¹tek ma 19 lat. To wiek, w którym swój pierwszy turniej Wielkiego Szlema wygra³ Rafael Nadal. Hiszpan jest idolem Polki. Dzieñ po swoim triumfie widzia³a z trybun kortu Philippe'a Chatriera, jak Nadal w finale wygrywa z Serbem Novakiem Djokoviciem. „Gratulacje! To niesamowite móc dzieliæ takie doœwiadczenie z tob¹. Czy wolno w ogóle mi tak mówiæ?" – napisa³a wci¹¿ onieœmielona Œwi¹tek na Twitterze.

Wygrali ten sam turniej, choæ pochodz¹ z ró¿nych œwiatów. Polka dopiero otworzy³a sobie drzwi do s³awy, a Hiszpan jest – obok Szwajcara Rogera Federera – najbardziej utytu³owanym tenisist¹ w dziejach Wielkiego Szlema. Du¿o ich dzieli, ale jedno ³¹czy. Oboje przywi¹zuj¹ o...

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million