Poland

Jak przygotować się do likwidacji spółki z o.o.

Wspólnicy

Adobe Stock

Likwidacja spó³ki wymaga dope³nienia wielu prawnych i ksiêgowych obowi¹zków. Poziom skomplikowania tego procesu zale¿y od wielkoœci spó³ki oraz od przyczyn ustania jej dzia³alnoœci.

Prawid³owe przygotowanie siê do tego procesu to klucz do sukcesu i gwarancja pomyœlnego zamkniêcia spó³ki bez zbêdnych opóŸnieñ.

Ca³y proces mo¿emy podzieliæ na trzy etapy: przygotowawczy, rozpoczêcia oraz zakoñczenia likwidacji.

Podczas ka¿dego z wymienionych etapów przepisy nak³adaj¹ na spó³kê i likwidatorów odmienne obowi¹zki, które powinny zostaæ wykonane w ustawowych terminach. Zmiany jakie nastêpuj¹ w funkcjonowaniu spó³ki w trakcie przechodzenia do kolejnych etapów, maj¹ szczególny wp³yw na prawid³owy i pomyœlny przebieg ca³ego procesu.

Czytaj tak¿e: Likwidacja spó³ki w trakcie tocz¹cych siê procesów

Prace przygotowawcze

Podczas tego etapu spó³ka powinna dok³adnie przyjrzeæ siê swojej dotychczasowej dzia³alnoœci i okreœliæ, którymi kwestiami nale¿y zaj¹æ siê w pierwszej kolejnoœci, aby móc uporz¹dkowaæ jak najwiêcej spraw przed ostatecznym przyst¹pieniem do likwidacji. Podejmuj¹c decyzjê o likwidacji spó³ki nale¿y okreœliæ moment jej ro...

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before