Poland

Jak odebrać sądom autorytet

Temida

Temida

AdobeStock

W sprawie wyroku TSUE odpowiadaj¹cego na pytanie NSA o los kandydatów na sêdziów S¹du Najwy¿szego g³os ma zabraæ Trybuna³ Konstytucyjny. Znamienne, ¿e do odpowiedzi nie zosta³ dot¹d wywo³any Trybuna³ Stanu.

Zapowiedziany przez PiS wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego, który mia³by siê wypowiedzieæ o wyroku TSUE jedynie gmatwa sytuacjê, która – jak siê wydaje – powinna byæ jasna odk¹d kilkanaœcie lat temu weszliœmy do Unii Europejskiej. Có¿ poradziæ: TK nie mo¿e oceniaæ wyroków unijnego Trybuna³u. Mimo to obecna prezes polskiego s¹du konstytucyjnego mówi, ¿e „zawarte w orzeczeniu TSUE sugestie naruszaj¹ ³ad konstytucyjny i wykraczaj¹ poza unijne traktaty".

Zagrywka rz¹dz¹cych, którzy chc¹ w³¹czyæ TK w sprawê anga¿uj¹c¹ prawie wszystkie polskie najwy¿sze instancje s¹downicze to niestety czysta polityka. A prymat polityki nad prawem to nic dobrego. Jedyne, co w tej sytuacji w rêku ma s¹d, to swój autorytet. Nic go tak nie okrawa jak podobne ruchy ze strony w³adzy politycznej, która pod fasad¹ pañstwa konstytucyjnego dzia³a tak, jakby przepisów reguluj¹cych jej kompetencje wcale nie by³o.

Mo¿na d³ugo siê zastanawiaæ do czego zmierza wniosek do TK. Jedna z mo¿liwoœci to korzystne dla rz¹dz¹cych uzyskanie w polskim Trybunale decyzji o zabezpieczeniu postêpowania przed NSA, który musi ostatecznie rozstrzygn¹æ sprawê, w jakiej zwróci³ siê do TSUE z pytaniem prejudycjalnym – co ju¿ raz æwiczono przy sprawie uchwa³y po³¹czonych izb S¹du Najwy¿szego po wyroku TSUE. Zreszt¹ instytucja prawna zabezpieczenia w ostatnich latach robi zawrotn¹ karierê. Odk¹d jako pierwszy na pomys³ jej zastosowania w TK wpad³ Borys Budka podczas gdy Trybuna³ pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzepliñskiego zmaga³ siê z pisowskimi ustawami, które zmieni³y oblicze tego s¹du. TK wprowadzi³ zabezpieczenie, choæ rz¹dz¹cych nie powstrzyma³. Œladem Trybuna³u w wielu sprawach poszed³ potem SN – tak¿e z ró¿nym skutkiem. NSA równie¿ próbowa³ tej drogi gdy zada³ pytania Luksemburgowi w sprawie kandydatów do SN, ale nie powstrzyma³o to prezydenta Andrzeja Dudy przed wrêczeniem nominacji sêdziowskich tym, którzy wed³ug obecnej KRS powinni je otrzymaæ. Za prezydentury Lecha Kaczyñskiego przed NSA stanê³a ju¿ sprawa sêdziów, którzy nie mogli siê doczekaæ awansów, choæ KRS ich zatwierdzi³a. Wtedy s¹d ten uzna³, ¿e nie mo¿e oceniaæ aktów w³adczych g³owy pañstwa. Dziœ mo¿na siê zastanowiæ, czy NSA post¹pi³ zasadnie i czy druga obok zabezpieczenia instytucja prawna – prezydenckiej prerogatywy – te¿ nie zosta³aby tak wyolbrzymiona, jak dzieje siê to dziœ.

Wszystko zale¿y wiêc od tego, czy NSA zechce zrobiæ to, co zasugerowa³ mu Luksemburg. Unijny trybuna³ nie powiedzia³ wszak niczego, czego NSA sam by nie wiedzia³ – czyli ¿e jeœli prawo krajowe jest sprzeczne z unijnym, mo¿na je pomin¹æ w orzeczeniu. Jak w pi³ce no¿nej: idealne doœrodkowanie ze skrzyd³a na g³ówkê. Teraz test dla NSA, czy potrafi g³ówkowaæ.

Football news:

The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches