Poland

Jak księgować pomoc publiczną z tarcz antykryzysowych

Tarcza antykryzysowa

Adobe Stock

Dotacje lub inne formy wsparcia przedsiêbiorców w okresie lock down'u pozwol¹ na poprawê wyniku finansowego, ale nie wszystkie od razu w 2020 r., a otrzymana rekompensata nie zawsze zniweluje negatywne skutki na ka¿dym poziomie wyniku finansowego.

Rok finansowy z pandemi¹ Covid-19 by³ i jest rokiem szczególnym z wielu powodów. Obok licznych negatywnych czynników, z którymi zmaga³y siê firmy, s¹ te¿ pozytywne zwi¹zane z pomoc¹ publiczn¹ wynikaj¹c¹ z serii tarcz antykryzysowych. Ujêcie tej pomocy w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 bêdzie niew¹tpliwie tematem niestandardowym w tegorocznym zamkniêciu roku. O kilku aspektach tego tematu warto przypomnieæ i usystematyzowaæ podejœcie.

Od wiosny 2020 r. wprowadzane s¹ w kolejnych ustawach lub rozporz¹dzeniach ró¿nego rodzaju udogodnienia dla przedsiêbiorstw maj¹ce na celu wsparcie i rekompensatê za utrudnienia zwi¹zane z pandemi¹ oraz 'lock down'em czêœci gospodarki. Nie wymieniaj¹c w szczegó³ach ka¿dego z tych udogodnieñ, mo¿na dokonaæ ich podzia³u pod k¹tem skutków ksiêgowych na kilka rodzajów.

Czytaj tak¿e: Rozszerzenia tarczy 6.0. Senat zg³osi³ kilkaset poprawek

Zwolnienie z kosztów

Do pierwszego z nich zaliczyæ mo¿emy wszystkie ...

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto