Poland

Jak elity przejęły język ulicy

Strajk Kobiet, Sejm

Fotorzepa, Ada Michalak

Jesteœmy spo³eczeñstwem w trakcie wielkiej zmiany cywilizacyjnej. Religia jest w Polsce w odwrocie, elita siê przegrupowuje, to¿samoœæ narodowa dla ró¿nych grup spo³ecznych znaczy ró¿ne rzeczy. To musi siê odbijaæ na jêzyku.

Takie eleganckie towarzystwo, a najlepiej siê bawi, jak cz³owiek rzuci k..." – tê kwestiê w spektaklu „Depresja komika" warszawskiej Polonii aktor Adam Woronowicz chyba sam sobie dopisa³. Ale trafi³ w dziesi¹tkê. W jednym zdaniu uj¹³ to, co od æwieræ wieku pisz¹ jêzykoznawcy. Jeszcze w latach 90. nie¿yj¹ca ju¿ prof. Antonina Grybosiowa opublikowa³a artyku³ pod wszystko mówi¹cym tytu³em „Liberalizacja spo³ecznej oceny wulgaryzmów". Tekst koñczy siê nastêpuj¹c¹ refleksj¹: „aprobata, jakiej udzielaj¹ nowemu obyczajowi u¿ywania jêzyka, w którym tabu jest celowo ³amane, jego presti¿owi nosiciele, prowadzi do nadw¹tlenia to¿samoœci kulturowej Polaków". Czyli elity aprobuj¹ce ³amanie jêzykowego tabu, ekspansjê wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, prowadz¹ spo³eczeñstwo w rejony, gdzie zagro¿ona jest nasza kulturowa to¿samoœæ.

Owsiak czuje lepiej

Bardzo pouczaj¹ca w tym kontekœcie by³a wymiana zdañ miêdzy prof. Jerzym Bralczykiem...

Football news:

Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday