Poland

Jak De Gaulle został sojusznikiem Stalina

Plus Minus

W czerwcu 1943 r. Kreml sygnalizowa³ gen. Charles’owi de Gaulle’owi (z prawej), ¿e wspiera jego, a nie gen. Henriego Girauda, z którym de Gaulle wspólnie utworzy³ Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Sowieci ostrzegali, ¿e uznaj¹ Komitet wy³¹cznie po eliminacji Girauda

Bettmann/Getty Images

Wyzwolenie Polski mog³o przyjœæ z r¹k zachodnich aliantów, ale Charles de Gaulle torpedowa³ ten plan. W zamian uzyska³ poparcie Kremla dla przejêcia w³adzy we Francji – mówi Jêdrzejowi Bieleckiemu francuski historyk Henri-Christian Giraud.

Plus Minus: Europy Œrodkowej wcale nie musia³a opanowaæ Armia Czerwona?

Kwestia drugiego frontu w Europie doprowadzi³a do gwa³townego starcia miêdzy zachodnimi aliantami i przes¹dzi³a o podziale kontynentu na dwa bloki. Brytyjski premier Winston Churchill od pocz¹tku stawia³ sprawê jasno. Gdy rozpoczyna³a siê ofensywa III Rzeszy na Zwi¹zek Radziecki (22 czerwca 1941 r.) oœwiadczy³: „Nazizm i komunizm s¹ sobie równe. (...) Ale w nowej sytuacji zbrodnie schodz¹ na dalszy plan. Ka¿dy, kto walczy z nazizmem, ma nasze wsparcie. Tak¿e Rosja". Wiaczes³aw Mo³otow, komisarz ds. zagranicznych, od razu naciska³, aby taka pomoc „opiera³a siê na porozumieniu politycznym". Ale Churchill tego nie chcia³. Wiedzia³, ¿e by³aby to akceptacja dla paktu niemiecko-sowieckiego z 1939 r., który pozwoli³ Hitlerowi bezpiecznie zaatakowaæ Angliê i Francjê. A tak¿e dla podbojów, które by³y jego nastêpstwem, w tym wschodniej Polski i krajów ba³tyckich. I, domyœlnie, akceptacja stalinowskiego imperializmu w p...

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope