Poland

Jak bronić się przed uciążliwym zapachem od sąsiada

Nieprzyjemny zapach

AdobeStock

- Czy w³aœciciel hotelu, obok którego powsta³a przetwórnia rybna mo¿e domagaæ siê zakoñczenia dzia³alnoœci przez przedsiêbiorcê prowadz¹cego przetwórniê. Powodem jest zapach z przetwórni, który przeszkadza goœciom hotelu i powoduje spadek liczby klientów.

Sprawa immisji zapachowych jest jedn¹ z najbardziej problematycznych w tzw. sporach s¹siedzkich. Brak jednoznacznych norm prawnych, które okreœla³yby czym jest „odór" utrudnia ocenê tego, czy dany zapach zak³óca korzystanie z nieruchomoœci ponad „przeciêtn¹ miarê" (art. 144 kodeksu cywilnego). O ile przepisy ustawy prawo ochrony œrodowiska nie wprowadzi³y odpowiedniej normy dotycz¹cej ochrony powietrza przed zapachami, lecz tylko przed okreœlonymi substancjami w powietrzu (art. 85), to jednak zakres stosowania art. 144 k.c. jest o wiele szerszy i pozwala na walkê z odorem.

W orzecznictwie s¹dowym dotycz¹cych immisji zapachowych zawraca siê uwagê na metodê olfaktometrii dynamicznej (norma PN-EN 13725:2007), która pozwala na ocenê stê¿eñ zapachowych. Niemniej jest to metoda, która wymaga stosunkowo du¿ych stê¿eñ zapachowych w badanych próbkach gazów. Dlatego te¿ w praktyce biegli s¹dowi niejednokrotnie oznaczaj¹ iloœciowo indywidualne zwi¹zki odorotwórcze, dokonuj¹ bezpoœrednich ocen sensorycznych [red.: za pomoc¹ zmys³ów] w terenie, z wykorzystaniem przyjêtej skali intensywnoœci zapachu b¹dŸ opisu werbalnego.

Nie bez znaczenia dla spraw „odrowych" s¹ równie¿ decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach, które okreœlaj¹ warunki realizacji przedsiêwziêcia, w tym dzia³ania maj¹ce zapobiegaæ skutecznie odorowi (patrz: wyrok WSA w Olsztynie z 24 stycznia 2017 r., II SA/Ol 1267/16), czy decyzje o wstrzymaniu dzia³alnoœci w zakresie, w jakim jest to niezbêdne dla zapobie¿enia pogarszaniu stanu œrodowiska (art. 364 prawa ochrony œrodowiska).

W praktyce trudno zak³adaæ, aby s¹dy w sprawach o tego rodzaju immisjê orzeka³y w taki sposób, który by³by równoznaczny z zakoñczeniem dzia³alnoœci przez przedsiêbiorcê. Powszechnym jest natomiast okreœlanie przez s¹dy obowi¹zku zastosowania wskazanych metod ograniczenia stê¿enia uci¹¿liwych zapachów (odorów). Mo¿na wskazaæ przyk³adowo na wyrok S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej z 14 marca 2019 r. (II Ca 116/17), w którym zobowi¹zano hodowcê drobiu do:

- zwiêkszenia szybkoœci wentylacji powietrza wewn¹trz zak³adu, uszczelnienia oraz wprowadzenia izolacji œcian w celu unikania nieprawid³owej gospodarki cieplnej;

- utrzymywania w³aœciwego poziomu wilgotnoœci oraz pH pod³o¿a, a tak¿e wilgotnoœci powietrza wewn¹trz;

- doboru odpowiedniej diety pokarmowej;

- zastosowania biofiltracji powietrza, przy zastosowaniu mieszanki trzech z³ó¿ biofiltracyjnych na bazie torfu, s³omy i trocin, b¹dŸ przy zastosowaniu komory fitotronowej;

Brak wykonania orzeczenia jest zagro¿ony grzywn¹ (zamienn¹ na areszt), obowi¹zkiem zap³aty okreœlonej sumy pieniê¿nej lub odszkodowaniem (art. 1050 i nast. Kodeksu postêpowania cywilnego).

Autor jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, £ebek i Partnerzy

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1740)

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third