Poland

Jackowski ws. słów Terleckiego: Dyskusje chłopca w piaskownicy

Jan Maria Jackowski

Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu

- Potrzebna jest kultura dialogu i uzgadniania stanowisk, a nie stawiania spraw na ostrzu no¿a i straszenia jakimœ poklepywaniem czy uderzaniem po ³apkach, bo to oœmiesza ca³y obóz Zjednoczonej Prawicy - powiedzia³ Jan Maria Jackowski, senator PiS, komentuj¹c zapowiedŸ Ryszarda Terleckiego o „daniu po ³apach” Solidarnej Polsce.

Terlecki komentowa³ w poniedzia³ek poparcie przez partiê Zbigniewa Ziobry wniosku Koalicji Obywatelskiej o przedstawienie przez wicepremiera Piotra Gliñskiego informacji o zasadach przyznawania rekompensat z Funduszu Wsparcia Kultury. Zdaniem szefa klubu PiS „Solidarna Polska pokaza³a Zjednoczonej Prawicy figê”.

- Jestem za tym, ¿eby Solidarna Polska nie odchodzi³a ze Zjednoczonej Prawicy, ale s¹ granice cierpliwoœci. Na si³ê nie bêdziemy nikogo trzymaæ. W g³osowaniu SP pokaza³a nam figê. My damy po ³apie - powiedzia³.

Dowiedz siê wiêcej: Terlecki: Damy Solidarnej Polsce po ³apie

- To s¹ niepowa¿ne stwierdzenia - oceni³ Jan Maria Jackowski.

- Ludzie s¹ zaniepokojeni, oczekiwaliby od polityków, aby zgodnie, harmonijnie wspó³pracowali w tym trudnym momencie, który mamy w Polsce w tej chwili w zwi¹zku z pandemi¹ i kryzysem gospodarczym oraz innymi problemami, ¿eby po prostu wspólnie dzia³aæ, a nie dzia³aæ na zasadzie ambicjonalnej i na tym, ¿e aparat PiS nie rozumie, ¿e musi ze swoimi koalicjantami uzgadniaæ pewne kwestie - powiedzia³ w TV Trwam senator PiS.

Jackowski podkreœli³ potrzebê „kultury dialogu i uzgadniania stanowisk, a nie stawiania spraw na ostrzu no¿a i straszenia jakimœ poklepywaniem czy uderzaniem po ³apkach”. - To oœmiesza ca³y obóz Zjednoczonej Prawicy. To sprawia wra¿enie, jakby to by³y dyskusje ch³opca w piaskownicy, któremu zabrano ³opatkê i odgra¿a siê, co on zrobi w zamian za to swojemu koledze - mówi³ senator.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored