Poland

Jackowski: Sejm był wczoraj zablokowany. Policja bezradna

Prawo i SprawiedliwoϾ

Jan Maria Jackowski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Wczoraj po posiedzeniu Sejmu i Senatu Sejm by³ ca³kowicie zablokowany, policja by³a bezradna, przykro mi to stwierdziæ. Pamiêtam manifestacje przy zmianach w TK, S¹dzie Najwy¿szym - wówczas policja ustala³a z organizatorami tych zajœæ i by³ jeden wyjazd z Sejmu dostêpny. Wczoraj takiej mo¿liwoœci nie by³o - mówi³ w rozmowie z Micha³em Kolanko senator Jan Maria Jackowski.

- Grupy m³odych ludzi przechadza³y siê przed Sejmem, absolutnie nie by³y stosowane normy sanitarne, gra³a sobie muzyka, niektórzy popijali piwo. By³a atmosfera takiego wiosennego œwiêta. To nie wystawia najlepszego œwiadectwa pañstwu - mówi³ senator.

- Brak w tym tego, aby policja sta³a na stra¿y przestrzegania w przestrzeni publicznej prawa, a zw³aszcza kwestii dotycz¹cych obostrzeñ - doda³.

Senator Jackowski doda³, ¿e w wyniku protestów jakich dochodzi w Polsce, za kilka dni liczba zaka¿eñ mo¿e wzrosn¹æ. - Dotkniêci mog¹ byæ nie ci m³odzi ludzie, ale ich bliscy - dziadkowie, rodzice, ciotki - wylicza³.

- Chcia³bym, aby prof. (Krzysztof) Simon mia³ racjê (ws. protestów, które nie stanowi¹ - wed³ug niego - zagro¿enia epidemicznego). Ja przechadza³em siê pod parlamentem i widzia³em, ¿e ten dystans by³ zerowy, to by³o 10 cm, 15 cm - doda³ Jackowski.

Senator mówi³ te¿, ¿e (Jaros³aw) Kaczyñski kierowa³ siê trosk¹ o zdrowie Polaków i dlatego u¿ywa³ ostrych s³ów, nazywaj¹c polityków opozycji przestêpcami, którzy stwarzaj¹ zagro¿enie dla Polaków podburzaj¹c ludzi do protestów na ulicach.

Football news:

Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022