Poland

Jacek Cygan na bis

Koncert nagrany zosta³ w Sali Audytoryjnej ICE Kraków bez udzia³u widowni z powodu pandemii. Teraz ma swoj¹ publiczn¹ wirtualn¹ premierê. Nagranie powsta³o z okazji 70 urodzin Jacka Cygana, które œwiêtowa³ w ubieg³ym roku.

Na otwarcie koncertu sam autor zaœpiewa³ „Odnawiam dusze”, piosenkê stworzon¹ dla „Perfectu”. A wykonawcami nastêpnych s¹: El¿bieta Adamiak, Kamila Klimczak, Zofia Nowakowska, Beata Rybotycka, Alicja Wojnowska, Jerzy Filar, Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Patyra, Grzegorz Skawiñski, Stanis³aw Soyka i Jacek Wójcicki.

Autor twierdzi, ¿e nie jest ju¿ w stanie zliczyæ wszystkich swych tekstów. W koncercie znalaz³y siê te, które s¹ mu szczególnie bliskie, wi¹¿¹ siê z jego biografi¹ lub artystycznym credo, a zarazem obros³y ju¿ w³asn¹ legend¹. Jak „Pokolenie” - „Ka¿de pokolenie ma w³asny czas. Ka¿de pokolenie chce zmieniæ œwiat. Ka¿de pokolenie odejdzie w cieñ. A nasze nie.” Czy „£atwopalni” – „Znam ludzi z kamienia, Co bêd¹ wiecznie trwaæ. Znam ludzi z papieru, Co rzucaj¹ siê na wiatr. A my, tak ³atwopalni, Biegniemy w ogieñ, By mocniej ¿yæ.”

Repertuar koncertu „Urodziny Jacka Cygana na BIS” przywo³uje wiele magicznych piosenek, które kiedyœ by³y znane w innym wykonaniu, np. „Jaka ró¿a, taki cierñ”, œpiewana kiedyœ przez Edytê Geppert, a teraz intepretowana na nowo przez Kamilê Klimczak, aktorkê Teatru Bagatela.

Parê utworów przypominaj¹ kompozytorzy ich muzyki i pierwsi wykonawcy. Jerzy Filar – „Sambê Sikoreczkê”, a Stanis³aw Sojka – „Pilnuj oczu” .

Solistom towarzyszy Kameleon Quintet (Rados³aw Labahua – kierownik muzyczny, Piotr Maœlanka, Jacek Subocia³³o, Sebastian Wypych, £ukasz Zitans) oraz kwintet smyczkowy (Paulina Burczyñska, Klaudia Marzec, Piotr Mocarski, Kinga Politowska i Anastazja Ziemkowska). A spotkanie prowadzi Magda Miœka-Jackowska.
PLAY KRAKÓW to platforma VOD stworzona przez Miasto Kraków i miejskie instytucje kultury z bogata ofert¹ wydarzeñ: muzycznych, teatralnych, literackich.
Koncert z udzia³em Jacka Cygana dostêpny jest po zalogowaniu na platformie PLAY KRAKÓW

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7