Poland

Izraelski generał: Przygotowujemy plany ataku na Iran

Izraelscy ¿o³nierze

Fotorzepa, Piotr Kowalczyk

Gen. Awiw Kochawi, szef sztabu generalnego Izraela, wypowiedzia³ siê przeciw powrotowi USA do porozumienia nuklearnego z Iranem i poinformowa³, ¿e izraelska armia w bie¿¹cym roku bêdzie przygotowywaæ nowe plany dotycz¹ce ewentualnego ataku na Iran.

Zdaniem izraelskiego genera³a pozwolenie Iranowi na realizowanie programu nuklearnego by³oby "nieakceptowalnym zagro¿eniem i doprowadzi³oby do proliferacji broni atomowej w regionie".

Kochawi poinformowa³ jednoczeœnie, ¿e ze wzglêdu na zagro¿enie stwarzane przez Iran, izraelska armia przygotowuje plany operacji ofensywnej przeciwko Teheranowi, jeœli zajdzie taka koniecznoœæ.

- Poleci³em armii przygotowanie planów operacyjnych (ataku na Iran - red.), niezale¿nie od ju¿ istniej¹cych - poinformowa³ genera³. - Zajmiemy siê tymi planami i bêdziemy nad nimi pracowaæ w ci¹gu tego roku. Ci, którzy podejm¹ decyzjê ws. ich realizacji to, oczywiœcie, przywódcy polityczni. Ale plany musz¹ byæ gotowe - stwierdzi³.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe