Poland

Izraelska firma stawia ultimatum: albo szczepienie, albo testy

Zaszczepieni Izraelczycy dostaj¹ tzw. zielone pszporty

AFP

Izraelska spó³ka koncernu Nestle - Osem stawia pracownikom ultimatum: albo szczepienie, albo testy przeciwko Covid-19.

Kierownictwo Osem zdecydowa³o, ¿e pracownicy, którzy nie s¹ zaszczepieni albo nie przeszli Covid-19 bêd¹ mogli wróciæ do pracy tylko z negatywnym testem przeciwko koronawirusowi. Bêd¹ musieli go te¿ wykonywaæ wci¹¿ i wci¹¿, co trzy dni - informuje Bloomberg.

Nowe przepisy sanitarne w Osem, wejd¹ w ¿ycie w przysz³ym tygodniu i „maj¹ na celu ochronê zdrowia pracowników i ci¹g³oœæ pracy w fabrykach", zgodnie z oœwiadczeniem firmy. Firma, która produkuje popularne s³one przek¹ski, p³atki œniadaniowe i popularn¹ b³yskawiczn¹ mieszankê do falafeli, twierdzi, ¿e prawie 90 proc. z 4000 pracowników w Izraelu zosta³o ju¿ zaszczepionych lub wyzdrowia³o z Covid-19.

Izrael jest œwiatowym liderem w szczepieniach, poniewa¿ ju¿ oko³o 75 proc. obywateli otrzyma³o co najmniej jedn¹ dawkê szczepionki, a rz¹d próbuje ró¿nych zachêt, aby by³o ich jeszcze wiêcej i by do koñca kwietnia dojœæ do 100-procentowej wyszczepialnoœci co najmniej jedna dawk¹. Postêp w szczepieniach jest na tyle du¿y, ¿e Izrael zezwoli³ na ponowne otwarcie si³owni, restauracji i wznowienie wydarzeñ kulturalnych, ale tylko dla osób w pe³ni zaszczepionych lub tych, którzy wyleczyli siê ju¿ z wirusa. Ma to przekonaæ osoby niechêtne szczepieniom.

Nie tylko Osem zdecydowa³ siê na wprowadzenie takich nowych zasad sanitarnych. Tak¿e Check Point Software Technologies i nale¿¹cy do Intel Corp. Mobileye NV chc¹ zezwoliæ na powrót do pracy tylko zaszczepionym, ozdrowieñcom lub testuj¹cym siê co trzy dni pracownikom. W przeciwnym wypadku maj¹ pracowaæ zdalnie.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals