Poland

Izrael zaszczepił 40 proc. populacji i się otwiera

- O¿ywamy - powiedzia³ premier Benjamin Netanjahu z jerozolimskiej kawiarni, kroj¹c ciasto. To scena z nagrania, w którym szef rz¹du informuje o zniesieniu czêœci restrykcji.

Dla posiadaczy "zielonej przepustki" - osób, które otrzyma³y dwie dawki szczepionki, ale te¿ dla tych, którzy wyzdrowieli z Covid-19, dostêpne s¹ ju¿ bary, restauracje, kawiarnie, baseny, si³ownie i inne obiekty.

Lokale gastronomiczne mog¹ przyj¹æ goœci w 75 proc. swoich mo¿liwoœci, ale do 100 osób. Stoliki maja byæ oddalone o 2 metry.

Spo¿ywanie posi³ków na tarasach na powietrzu nie wymaga przepustki.

Posiadacze "zielonej przepustki" mog¹ ju¿ wypiæ drinka przy barze, ale od osoby, z któr¹ bêd¹ rozmawiaæ, musi je dzieliæ jedno puste miejsce, jeœli razem nie mieszkaj¹.

W Izraelu, kraju, który najszybciej na œwiecie prowadzi akcjê szczepieñ, podwójne dawki szczepionki podano ju¿ 40 proc. populacji - otrzyma³o j¹ ponad 3,7 mln osób z 9 mln. Po pierwszej dawce jest ju¿ prawie 5 mln osób.

Football news:

Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two