Poland

Izrael: Zaszczepieni na COVID nadal w maskach

Pasa¿erowie w maskach na lotnisku

AFP

Izrael nie planuje z³agodzenia wytycznych dotycz¹cych obowi¹zku noszenia masek dla osób, które zosta³y zaszczepione dwoma dawkami szczepionki na COVID-19 - poinformowa³ izraelski nadawca publiczny, Kan.

W USA Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób wyda³y nowe wytyczne, które g³osz¹, ¿e w pe³ni zaszczepieni na COVID-19 Amerykanie mog¹ gromadziæ siê pod dachem z innymi zaszczepionymi w pe³ni bez noszenia masek i zachowywania dystansu spo³ecznego.

Rekomendacja ta g³osi równie¿, ¿e zaszczepieni mog¹ spotykaæ siê w takich samych warunkach z osobami, u których ryzyko rozwiniêcia ostrego COVID-19 jest niskie - dotyczy to np. sytuacji, gdy zaszczepieni dziadkowie odwiedzaj¹ niezaszczepione wnuki.

Tymczasem przedstawiciel izraelskiego resortu zdrowia poinformowa³ izraelskiego nadawcê publicznego, ¿e rz¹d tego kraju nie wyda podobnej rekomendacji poniewa¿ posiada "zbyt ma³o informacji na temat tego, czy zaszczepieni na COVID-19 mog¹ nadal przenosiæ wirusa".

Football news:

Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023