Poland

Izrael zaszczepi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata?

Izraelskie Ministerstwo ds. Diaspory sprawdza mo¿liwoœæ zaszczepienia na COVID-19 ¿yj¹cych jeszcze Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata (osoby ratuj¹ce ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej) - informuje na Twitterze izraelski dziennikarz Attila Somfalvi.

Jak pisze Somfalvi na œwiecie ¿yje jeszcze niespe³na 200 Sprawiedliwych - wiêkszoœæ z nich w Polsce.

Z postulatem zaszczepienia Sprawiedliwych przez Izrael wyst¹piæ mia³a organizacja From the Depths na czele której stoi Jonny Daniels.

Ju¿ wczeœniej Ministerstwo ds. Diaspory poinformowa³o, ¿e zapewni szczepienia wszystkim ocala³ym z Holokaustu na œwiecie za to, ¿e dziêki nim "przetrwa³ ¿ydowski naród". 

Izrael jest liderem pod wzglêdem liczby szczepieñ na œwiecie. Przeciwko COVID-19 zaszczepiono tam ju¿ ok. 2,7 mln osób, przy czym 1,2 mln otrzyma³o ju¿ dwie dawki szczepionki. 

W tym tygodniu w Izraelu ruszy³y szczepienia nastolatków.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive