Poland

Izrael zaczyna testy szczepionki na ludziach

Testy szczepionki w Izraelu rozpoczn¹ siê 1 listopada

AFP

1 listopada izraelski Instytut Badañ Biologicznych rozpocznie testowanie na ludziach szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Od marca trwa³y próby na zwierzêtach.

Pierwszego dnia listopada Instytut, nadzorowany przez Ministerstwo Obrony, ma ju¿ dysponowaæ wszystkimi zgodami niezbêdnymi do przejœcia do kolejnego etapu badawczego.

WeŸmie w nim udzia³ 80 ochotników w wieku od 18 do 55 lat, którzy otrzymaj¹ testowan¹ szczepionkê. Przez 3 tygodnie bêd¹ monitorowani pod k¹tem pojawienia siê w ich organizmach przeciwcia³.

W grudniu zacznie siê kolejna faza - szczepienia obejm¹ 960 osób w wieku powy¿ej 18 lat.

Trzecia faza testów jest zakrojona na znacznie szersz¹ skalê. W kwietniu-maju szczepieniu zostanie poddanych 30 tysiêcy wolontariuszy.

Je¿eli wyniki tych testów bêd¹ obiecuj¹ce, szczepionka zostanie zatwierdzona do u¿ytku masowego.

Izraelskie Ministerstwo Obrony zapewnia, ¿e w pocz¹tkowej fazie badañ szczepionka zosta³a dok³adnie  przetestowana na zwierzêtach, a Instytut Badañ Biologicznych wyprodukowa³ ponad 25 tysiêcy dawek na potrzeby pierwszej i drugiej fazy badañ klinicznych.

- Naszym celem jest produkcja 15 milionów dawek, z przeznaczeniem dla mieszkañców Izraela i naszych bliskich s¹siadów - powiedzia³ dyrektor Instytutu Shmuel Shapira.

W Izraelu, zamieszkanym przez 9 milionów osób, zaczêto ³agodziæ og³oszony po raz drugi lockdown, gdy zarejestrowany zosta³ sta³y spadek dziennych zaka¿eñ. Z rekordowych 9 tysiêcy dziennie przed kilkoma tygodniami  spad³ do 692 przypadków w ostatni¹ sobotê.

W wyniku zaka¿enia koronawirusem zmar³y 2372 osoby.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall