Poland

Izrael zaczyna szczepić 40-latków. 250 tys. szczepień na dobę

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia og³osi³o, ¿e rozszerza kampaniê szczepieñ na koronawirusa na osoby 40+. Zwiêkszone równie¿ bêdzie tempo szczepieñ - do æwieræ miliona zastrzyków na dobê.

- Jesteœmy w œrodku zaciek³ego wyœcigu miêdzy tempem szczepieñ a rosn¹c¹ na œwiecie liczb¹ zaka¿eñ, spowodowan¹ mutacjami wirusa - powiedzia³ premier Benjamin Netanjahu.

Premier uprzedzi³, ¿e sytuacja wymaga natychmiastowych decyzji o przed³u¿eniu rygorów obecnej blokady, która mia³a siê zakoñczyæ z koñcem tego tygodnia.

- Mo¿e nie jest to decyzja popularna w okresie wyborczym, ale musi zostaæ podjêta i oczekujê, ¿e zyska powszechne zrozumienie - stwierdzi³ Netanjahu.

W zwi¹zku z rekordow¹ liczb¹ zaka¿eñ i wysok¹ zachorowalnoœci¹ - w szpitalach przebywa obecnie 1114 pacjentów z Covid-19 w stanie ciê¿kim, w tym 277 pacjentów wymagaj¹cych wspomagania oddechowego  - Ministerstwo Zdrowia zaleci³o przed³u¿enie lockdownu o kolejne 2 tygodnie.

Rz¹d Izraela rozwa¿a obecnie w³¹czenie do grupy osób szczepionych m³odzie¿ w wieku 16-18 lat - z powodu zbli¿aj¹cych siê egzaminów.

Jak dot¹d, w Izraelu zaszczepiono 2,2 mln Izraelczyków, w tym 422 tysiêcy osób otrzyma³o ju¿ drug¹ dawkê szczepionki.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17