Poland

Izrael: Dziecko straciło oko, policjant nie poniesie kary

cz³onkowie s³u¿b bezpieczeñstwa w Izraelu

AFP

Dziewiêcioletni Palestyñczyk straci³ oko na skutek postrza³u odniesionego podczas akcji izraelskiej policji. ¯aden z funkcjonariuszy nie poniesie kary - donosi "Times of Israel".

Do zdarzenia dosz³o w lutym podczas akcji policji w arabskiej dzielnicy Al-Isawija w Jerozolimie Wschodniej. Dziewiêcioletni Malek Issa zosta³ postrzelony w g³owê z broni g³adkolufowej. Ch³opiec w powa¿nym stanie trafi³ do szpitala, gdzie lekarze musieli usun¹æ mu oko.

Wewnêtrzne dochodzenie w policji zosta³o zamkniête. Jak donosz¹ lokalne media, ¿adnemu z funkcjonariuszy nie zostan¹ przedstawione zarzuty.

Reprezentuj¹cy poszkodowanego prawnik oceni³, ¿e decyzja podlegaj¹cego resortowi sprawiedliwoœci Wydzia³u Spraw Wewnêtrznych Policji jest haniebna.

- Jeœli policjant strzeli³ w mur, gdy dzieci wraca³y ze szko³y, a pocisk trafi³ Maleka w oko, to mamy do czynienia z mo¿liwoœci¹ bardzo powa¿nego zaniedbania - powiedzia³ adwokat, cytowany przez przez portal Walla.

Decyzjê policji potêpi³ tak¿e Ofer Cassif ze Zjednoczonej Listy, koalicji skupiaj¹cej polityków reprezentuj¹cych interesy izraelskich Arabów.

W wystosowanym po zdarzeniu oœwiadczeniu policja wyrazi³a ubolewanie, ¿e podczas akcji z u¿yciem œrodków stosowanych przez oddzia³y do rozpêdzania zamieszek ranny zosta³ dziewiêciolatek.

Ojciec ch³opca mówi³ lokalnej telewizji, ¿e jego syn poszed³ na zakupy i zosta³ ranny, gdy wychodzi³ ze sklepu. Mê¿czyzna zaprzeczy³, ¿e przed incydentem w pobli¿u dosz³o do demonstracji.

Jak pisze "Times of Israel", w lutym liderzy spo³ecznoœci z Al-Isawiji zarzucali policji u¿ywanie si³y i stosowanie nieproporcjonalnych metod wobec mieszkañców, co, ich zdaniem, mia³o przyczyniaæ siê do wzrostu napiêæ.

Przedstawiciele policji odrzucali zarzuty twierdz¹c, ¿e dzia³ania funkcjonariuszy by³y odpowiedzi¹ na wzrost przemocy w dzielnicy.

Football news:

Klopp on 0:1 with Burnley: If we won, playing poorly, everyone would say: They have a result again. It wouldn't have helped us
Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice