Poland

Izrael: Co drugi mieszkaniec kraju zaszczepiony na COVID-19

Liczba pacjentów izraelskich szpitali chorych na COVID-19, których stan jest ciê¿ki, spad³a do najni¿szego poziomu od 30 grudnia - wynika z danych izraelskiego resortu zdrowia.

W Izraelu spada te¿ liczba wykrywanych w ci¹gu doby zaka¿eñ koronawirusem i zgonów chorych na COVID-19.

Obecnie w izraelskich szpitalach leczonych jest 704 chorych na COVID-19, których stan jest ciê¿ki, stan 265 z nich okreœlany jest jako krytyczny, a 226 chorych pod³¹czonych jest do respiratorów.

W po³owie i pod koniec stycznia liczba chorych na COVID-19 w stanie ciê¿kim w izraelskich szpitalach przekracza³a 1 900.

Spadkowi liczby ciê¿kich przypadków COVID-19 towarzyszy najszybszy na œwiecie program szczepieñ na COVID-19 - we wtorek wieczorem izraelskie ministerstwo zdrowia poinformowa³o, ¿e przynajmniej jedn¹ dawkê szczepionki na COVID-19 otrzyma³o ponad 4,8 mln Izraelczyków, a wiêc ponad po³owa mieszkañców kraju. Ponad 3,4 mln osób zaszczepiono ju¿ dwiema dawkami. 

W grupie osób maj¹cych 70 i wiêcej lat, najbardziej nara¿onych na ostry przebieg COVID-19, zaszczepiono ponad 90 proc.

We wtorek w Izraelu poinformowano o wykryciu 4 803 nowych zaka¿eñ koronawirusem. W czasie styczniowego szczytu obecnej fali epidemii w tym kraju liczba zaka¿eñ wykrywanych w ci¹gu doby przekracza³a 10 tysiêcy.

W ci¹gu ostatniej doby w Izraelu zmar³o 13 chorych na COVID-19 - ³¹cznie, od pocz¹tku epidemii w Izraelu zmar³o 5 790 zaka¿onych.

Mimo sprawnie przebiegaj¹cego programu szczepieñ 48 proc. respondentów w sonda¿u dla telewizyjnego Kana³u 13 wyrazi³o niezadowolenie z tego, jak premier Beniamin Netanjahu zarz¹dza kryzysem zwi¹zanym z epidemi¹ koronawirusa. Z dzia³añ premiera zadowolonych jest 28 proc. ankietowanych.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life