Poland

Izrael aktualizuje plany ataku na cele w Iranie

Izrael aktualizuje plany ataku na irañskie obiekty zwi¹zane z programem atomowym - poinformowa³ minister obrony Izraela, Beni Ganc.

W rozmowie z Fox News Ganc zdradzi³, ¿e izraelska armia aktualizuje plany uderzenia na infrastrukturê w Iranie zwi¹zan¹ z programem atomowym realizowanym w tym kraju.

- Jeœli œwiat zatrzyma ich wczeœniej, to bardzo dobrze. Ale jeœli nie, musimy broniæ siê sami - doda³ Ganc.

Prezydent USA Joe Biden pracuje obecnie nad wznowieniem negocjacji z Irañczykami na temat powrotu USA do porozumienia nuklearnego z Iranem, jednostronnie wypowiedzianego przez Trumpa w 2018 roku.

Izrael sprzeciwia siê powrotowi USA do porozumienia w obecnym kszta³cie.

W czasie rozmowy z Fox News Ganc pokaza³ te¿ niejawn¹ mapê, na której widaæ, ¿e Hezbolah dysponuje "setkami tysiêcy rakiet". - Co siê dzieje w Libanie? - pyta³ retorycznie.

- Jesteœmy gotowi do walki - doda³.

Minister obrony Izraela podkreœli³, ¿e przedstawiona mapa to "mapa celów" na wypadek nowego konfliktu z Hezbollahem.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again