Poland

Itaka sprzedaje już zimę 2021/22. Szczególnie dużo egzotyki

TURYSTYKA Biura podró¿y

Rozpoczêcie sprzeda¿y sezonu zimowego 3 marca wiceprezes Piotr Henicz zapowiedzia³ ju¿ podczas spotkania on line z agentami turystycznymi w zesz³ym tygodniu. Fot. You Tube

Biuro Podró¿y Itaka rozpoczê³o sprzeda¿ wyjazdów na przysz³¹ zimê. W ofercie s¹ dalekie, egzotyczne kierunki, Europa, Egipt, imprezy dla narciarzy, wypoczynek w Polsce i wycieczki objazdowe.

– Podró¿e egzotyczne maj¹ coraz wiêkszy udzia³ w ofercie touroperatora – podkreœla w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. – To wyj¹tkowy produkt Itaki, nie tylko ca³kowicie „made in Poland”, ale tak¿e przygotowany z myœl¹ o polskich klientach. Najd³u¿sze doœwiadczenie naszego biura na rynku (Itaka powsta³a w 1989 roku – red.) zaowocowa³o nie tylko konkurencyjn¹ ofert¹, ale tak¿e starannie dobranymi hotelami, tras wycieczek objazdowych i programem wycieczek lokalnych, uwzglêdniaj¹cych preferencje Polaków.

– Warto przy tej okazji wspomnieæ, ¿e to w³aœnie Itaka, jako pierwsza oferowa³a polskim turystom wiêkszoœæ znanych dzisiaj na naszym rynku kierunków egzotycznych. By³y to regularne, czasem ca³osezonowe operacje czarterowe – dodaje.

Fot. materia³y promocyjne

W zimie 2021/2022 Itaka zamierza lataæ na Zanzibar. To jej sztandarowy egzotyczny kierunek, nazwa wyspy sta³a siê w ostatnich miesi¹cach symbolem odradzania siê wyjazdów do dalekich krajów, mimo pandemii.

Egzotyczny klimat mo¿na te¿ odnaleŸæ na Wyspach Zielonego Przyl¹dka.c Itaka bêdzie tam lataæ na wyspê Sal, „docenianej przez mi³oœników piaszczystych pla¿ i aktywnego wypoczynku”.

Niezwyk³ym miejscem, „wymyœlonym” i wprowadzonym na polski rynek przez Itakê jest te¿ nale¿¹ca do Madagaskaru wysepka Nosy Be.

„Jeden hotel jedna wyspa” to z kolei formu³a wypoczynku na Malediwach, gdzie „ekskluzywne hotele harmonizuj¹ ze spektakularnym pejza¿em koralowych wysepek z bia³ymi pla¿ami”.

Klienci Itaki bêd¹ te¿ mieli okazjê polecieæ na zimowy wypoczynek do Omanu (rejon Salalah), do Tajlandii (Krabi), do Dominikany i na Curaçao. Do systemu rezerwacyjnego wraca tak¿e Kuba z Cayo Santa Maria.

W Europie ciep³e kierunki z oferty touroperatora to g³ównie Wyspy Kanaryjskie, Fuerteventura, Lanzarote, Teneryfa, Gran Canaria i La Gomera, a tak¿e Madera, Porto Santo i Costa del Sol w Hiszpanii kontynentalnej. Jeœli chodzi o Egipt, Itaka zabierze klientów do Hurghady, Marsa Alam i Taby.

Narciarzom biuro podró¿y oferuje wyjazd czarterem do W³och i Hiszpanii. A tym, którzy wol¹ w³asny œrodek transportu noclegi w Czechach, S³owacji, Austrii, Bu³garii i W³oszech i w hotelach w polskich górach.

Henicz wspomina te¿ w komunikacie autorskie programy wycieczek objazdowych. Czêœæ z nich zosta³o pogrupowanych w cykle o podobnym profilu, jak „Tylko dla Ciebie” – prywatne podró¿e z pilotem i samochodem do wy³¹cznej dyspozycji uczestników, „Wakacje pod palmami” – zwiedzanie i wypoczynek w najodleglejszych zak¹tkach œwiata, „Kameralne podró¿e” – zwiedzanie w grupach 10-12 osób.

– Mamy ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem naszych klientów trasy po Meksyku, Kubie, Dominikanie, Egipcie czy hiszpañskiej Andaluzji, a tak¿e rejsy dooko³a Zanzibaru i po najpiêkniejszych wyspach Madagaskaru w ramach „No limits”, czyli wakacji dla aktywnych – wymienia Henicz.

I zastrzega, ¿e lista produktów nie jest jeszcze zamkniêta. Dodawane bêd¹ nowe kierunki, hotele i wycieczki, porty wylotów i mo¿liwoœci przelotów. Touroperator planuje jeszcze na przyk³ad dodanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oferty wyjazdu narty do Turcji.

Pocz¹tkowi sprzeda¿y sezonu zimowego towarzyszy promocja. Pakiet 21 obejmuj¹ce: „multi zmianê 21” (mo¿liwoœæ nieograniczonej liczby zmiany rezerwacji do 21 dni przed rozpoczêciem imprezy), „p³atnoœæ 21” (nale¿noœæ za imprezê, nale¿y uregulowaæ do 21 dnia przed jej rozpoczêciem), „rezygnacja 21” (w wypadku rezygnacji na 21 dni przed rozpoczêciem imprezy obci¹¿enie z tego tytu³u wyniesie tylko do 10 procent).

Ponadto: zaliczka na poczet wyjazdu wynosi 15 procent, 3 procent zni¿ki dostan¹ stali klienci, a w niektórych hotelach dzieci zap³ac¹ tylko 50 procent.

Fot. materia³y promocyjne

Sprzeda¿y towarzyszy has³o promocyjne, nawi¹zuj¹ce do tego z lat poprzednich („Itaki œwiat jest piêkny”), ale trochê zmodyfikowane: „Itaki œwiat nadal jest piêkny”. Pierwszy raz Piotr Henicz zaprezentowa³ je podczas spotkania on line z agentami turystycznymi tydzieñ temu.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life