Poland

IT przyciąga coraz więcej osób, magnesem są zarobki

Rynek pracy

Adobe Stock

Specjaliœci od teleinformatyki nie mog¹ narzekaæ i to mimo pandemii. W 2020 r. dolne wide³ki wynagrodzeñ wzros³y nawet o 18 proc.

Podczas gdy wiele bran¿ walczy o przetrwanie, rynek IT w czasie pandemii kwitnie, a zarobki rosn¹, niezale¿nie od specjalizacji. Jak wynika z danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ofertami pracy dla ekspertów od teleinformatyki, które „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza, w ub.r. specjaliœci tzw. backendowi (tworz¹cy ca³e zaplecze cyfrowych rozwi¹zañ) na kontrakcie mogli liczyæ nawet na 18 tys. z³ miesiêcznie „na rêkê". A to o 1,5 tys. z³ wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Œrednio w ca³ej bran¿y IT najni¿sze proponowane zarobki wzros³y w stosunku do 2019 r. o 18 proc. na kontrakcie (z 11 do 13 tys. z³ netto) i o 13 proc. na umowie o pracê (z 8 do 9,5 tys. z³ netto).

Jak wskazuje Tomasz Bujok, prezes No Fluff Jobs, jeszcze na pocz¹tku pandemii, w II kwartale, nic nie zapowiada³o tak dynamicznego wzrostu. Pracodawcy byli ostro¿ni i skupili siê na obserwowaniu sytuacji ekonomicznej w Europie oraz na dostosowywaniu procesu rekrutacji do mo¿liwoœci pracy zdalnej. Natomiast w IV kwartale 2020 r. firmy wznowi³y zamro¿one wczeœniej projekty, a w zwi¹zku z wymuszonym przyspieszeniem cyfryzacji wielu biznesów zapotrzebowanie na us³ugi informatyczne mocno wzros³o. I rekrutacje ruszy³y.

– Doœwiadczeni programiœci z Polski coraz czêœciej rozgl¹daj¹ siê za prac¹ w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Z tego samego powodu polskie firmy przyci¹gaj¹ programistów z innych krajów, np. z Ukrainy i Bia³orusi. To wyzwanie dla pracodawców, którzy czêsto nie s¹ gotowi do przyjêcia do zespo³u osób, z którymi komunikacja odbywa siê wy³¹cznie w jêzyku angielskim – mówi Bujok.

Jak podkreœla, dodatkowo, aby zatrzymaæ w firmie pracowników, polscy pracodawcy musz¹ konkurowaæ m.in. w kwestii zarobków z zachodnioeuropejskimi lub amerykañskimi pracodawcami. – A w Polsce nadal brakuje 50 tys. programistów, zaœ w Unii Europejskiej liczba ta siêga a¿ 600 tys. – zaznacza.

O poziomie wzrostu zapotrzebowania na us³ugi IT najlepiej œwiadczy liczba rekrutacji. W ci¹gu ub.r. liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wynios³a 26 tys., najwiêcej od pocz¹tku jego istnienia i o 60 proc. wiêcej ni¿ w roku 2019.

Potwierdza to Piotr Nowosielski, prezes Just Join IT. – W 2020 r. widzieliœmy wzmo¿ony popyt na zatrudnienie programistów. Liczba opublikowanych og³oszeñ wzros³a ponaddwukrotnie na naszym portalu pracy i znacznie przekroczy³a 20 tys. – dodaje.

Ale problem braku specjalistów mo¿e zostaæ wkrótce rozwi¹zany. Pomog¹ w³aœnie rosn¹ce wynagrodzenia. Jak wynika z analiz firmy rekrutacyjnej Devire, spoœród prawie 200 tys. osób, które w zesz³ym roku zmieni³y pracê b¹dŸ bran¿ê, najwiêcej posz³o bowiem w³aœnie do IT.

W 2020 r. pracownicy z sektora technologii i us³ug informatycznych otrzymali niemal 10 tys. ofert, a to o prawie 2,5 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej (w przypadku ekspertów od oprogramowania komputerowego wzrost siêgn¹³ niemal 3 proc.). Poszukiwano g³ównie in¿ynierów ds. oprogramowania oraz analityków IT. Widoczny jest tak¿e wzrost zapotrzebowania na fachowców od rozwi¹zañ chmurowych. Pracodawcy z bran¿y IT poszukiwali speców ze znajomoœci¹ jêzyków Python i Java oraz Java Script, Angular i React.

Przedstawiciele firmy Just Joint zauwa¿aj¹, ¿e w cenie s¹ szczególnie doœwiadczeni pracownicy. Prezes spó³ki Piotr Nowosielski t³umaczy, ¿e to normalne, i¿ sta¿ pracy wp³ywa na wynagrodzenie, ale w przypadku bran¿y IT pensja potrafi wzrosn¹æ prawie trzykrotnie. Junior zatrudniony na umowê o pracê zarabia oko³o 7 tys. z³, podczas gdy na konto seniora wp³ywa miesiêcznie kwota niemal 17 tys. z³.

Kolejny trend, jaki widaæ w bran¿y IT, to wyj¹tkowo popularna praca zdalna. W ub.r. – na skutek pandemii – pracodawcy otworzyli siê na tak¹ formu³ê. O ile na pocz¹tku 2020 r. odsetek ofert z mo¿liwoœci¹ pracy ca³kowicie zdalnej publikowanych na No Fluff Jobs siêga³ oko³o 15 proc., to pod koniec roku by³o to ju¿ 40 proc.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December