Poland

Isuzu D-Max: Niespodziewanie dobry pickup

Isuzu wprowadzi³o na rynek trzeci¹ generacjê swojego jedynego modelu – pickupa D-Max. Auto, które pozytywnie zaskakuje.

S¹ dwie motoryzacyjne marki na polskim rynku, które w swoim portfolio maj¹ tylko jeden model. To Abarth, któremu po wszystkich ciêciach pozosta³ tylko malutki, ale zadziorny 595 i wspomniane Isuzu. Firma znana bardziej u leœników czy pracowników monta¿u linii energetycznych ni¿ u indywidualnego klienta. D-Maxy uchodz¹ za solidne i cenione wo³y robocze. W nowej generacji do tych plusów mo¿na dopisaæ jeszcze kilka innych, jak komfort jazdy, nowoczesne rozwi¹zania techniczne, du¿¹ dba³oœæ o bezpieczeñstwo czy sprytne detale.

Isuzu D-Max / fot. Iven Bambot

Produkowany w Tajlandii pickup japoñskiej marki oferowany jest w trzech konfiguracjach nadwozia: w wersji 2-drzwiowej z krótk¹ i wyd³u¿on¹ kabin¹ oraz z nadwoziem 4-drzwiowym. Z przodu Isuzu wygl¹da ciekawie, charakterystycznie wrêcz agresywnie. Z ty³u na wygl¹d nie ma co patrzeæ, bo tu wszystkie auta z pak¹ prezentuj¹ siê niemal identycznie. Nie licz¹c RAMa 1500 to najd³u¿szy pick-up na rynku (537 cm).

Wnêtrze bardzo zaskakuje. Nie spodziewa³bym siê po Isuzu nowoczeœnie wygl¹daj¹cego œrodka nawet jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e auto testowe to najbogatsza wersja wyposa¿enia tego modelu. Fotele wygl¹daj¹ na du¿e i wygodne i dok³adnie takie s¹. Do tego obite skórzan¹ tapicerk¹, podgrzewane, od strony kierowcy z elektryczn¹ regulacj¹. Górna czêœæ deski rozdzielczej, boczki drzwi i ko³o kierownicy obszyte s¹ skór¹, a na po³¹czeniu elementów (nawet w górnej czêœci deski rozdzielczej) znajduj¹ siê szwy. To takie detale, które zaskakuj¹ w tym aucie. Jednym z nich jest haczyk ukryty w oparciu fotela. Mona na nim zawiesiæ zakupy, siatkê czy torbê. W ogóle jest tu du¿o schowków. Jest te¿ najwiêkszy wœród pick-upów 9-calowy ekran, który nadaje wnêtrzu nieco nowoczesnego klimatu. Du¿o miejsca jest nie tylko z przodu, ale równie¿ na tylnej kanapie, chocia¿ tutaj oparcie mog³oby byæ pochylone pod nieco mniejszym k¹tem.

Jako jedyny pick-up Isuzu oferuje œrodkow¹ poduszkê powietrza zabudowan¹ na bocznej czêœci oparcia fotela kierowcy. Ma ona zapobiegaæ podczas bocznej kolizji zderzeniu siê kierowcy z pasa¿erem. Kolejnym plusem jest dobry komfort jazdy. Mimo piórowych resorów na tylnej osi Isuzu nie skacze po drodze, nie podbija na wertepach. Po Nissanie Navara to najbardziej komfortowy pickup na rynku. Równie¿ uk³ad kierowniczy pracuje – jak na samochód roboczy – precyzyjnie, a auto prowadzi siê pewnie w terenie i na autostradzie. Z 24 cm przeœwitem i 80 cm g³êbokoœci¹ brodzenia mo¿na pomyœleæ o wyjazd poza asfaltowe drogi. Silnik jest tylko jeden – to diesel o 1,9 litra pojemnoœci i 163 KM. Móg³by przy zimnym rozruchu pracowaæ ciszej, ale jego osi¹gi s¹ wystarczaj¹ce (180 km/h; 0–100 km/h – 12,5 s). Spalanie waha siê w okolicach 10 l/100 km.

Lepiej daæ siê mi³o zaskoczyæ ni¿ niemile rozczarowaæ. Po niszowej i ma³o znanej na polskim rynku marce nie spodziewa³em siê a¿ tak dobrego pick-upa. To œwietne auto w swoim segmencie, które bez problemu mo¿e równaæ siê do bardziej znanej konkurencji. Isuzu w topowej wersji kosztuje od 170 900 z³. To plus minus tyle ile kosztuje konkurencja, ale Isuzu najczêœciej jest lepiej wyposa¿one.

Football news:

Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)
Cunde from Seville is potentially the best defender on the planet. He was inspired by Cannavaro and is very similar to Sergio Ramos
Ibrahimovic returns to the Swedish national team (FotbollDirekt)