Poland

Islandia poluje na bogatych turystów

Wszyscy bêd¹ mieli prawo przebywania na islandzkim terytorium przez okres 6 miesiêcy. Ale jest warunek : trzeba mieæ pracê poza Islandi¹, no i dobrze zarabiaæ, najchêtniej kwotê szeœciocyfrow¹ w dolarach. — Ca³y pomys³ polega na tym, aby na Islandiê œci¹gn¹æ tych wszystkich doskonale zarabiaj¹cych informatyków, którzy pracowali w Dolinie Krzemowej, a teraz pracuj¹ z domu, wiêc jest im obojêtne sk¹d siê ³¹cz¹ z firm¹ — t³umaczy³a Bloombergowi Asta Gudrun Helgadottir, z Partii Piratów. Wprawdzie osoby mieszkaj¹ce na wyspie przez pó³ roku trudno jest uznaæ za turystów, ale chodzi o to, ¿eby wreszcie ktoœ zamieszka³ w lokalach wynajmowanych Airbnb, albo w hotelach i wydawa³ pieni¹dze w na razie pustych restauracjach.

Czytaj tak¿e: Islandczycy szukaj¹ turystów

W tym przypadku Islandczycy postanowili skopiowaæ model, który ju¿ dzia³a na Bermudach, Barbadosie, Kajmanach, czy tak¿e w Estonii, gdzie w³adze odpowiedni¹ polityk¹ by³y w stanie œci¹gn¹æ cudzoziemców mo¿e nawet nie do zwiedzania, ale chocia¿ do mieszkania.

Tyle,¿e na Islandii jest drogo, a potrafi byæ bardzo drogo. Podczas gdy na Bermudach trzeba zap³aciæ jedynie 263 dol. za aplikacjê z zezwoleniem na sta³y pobyt, to Islandczycy po pierwsze chc¹ od przyjezdnych zaœwiadczenia, ¿e posiadaj¹ sta³e miejsce zatrudnienia i zarabiaj¹ nie mniej, ni¿ milion koron miesiêcznie (7360 dol.). Do tego obowi¹zuje jeszcze przedstawienie wysokiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyznawaniem wiz zajmuje siê w tym kraju Ministerstwo Sprawiedliwoœci i bardzo starannie selekcjonuje kto ostatecznie bêdzie móg³ wjechaæ, a kto nie. Nieoficjalnie wiadomo,¿e chodzi o wyselekcjonowanie osób zamo¿nych, tak aby fale przyjezdnych ponownie nie zala³y wyspy, któr¹ w tej chwili zamieszkuje jedynie 375 tys. osób. Wyspa majeszcze jeden atut — od pocz¹tku pandemii zachorowa³o tam jedynie 5 tys. osób, a na COVID-19 zmar³o 25 z nich. Islandczycy nie chc¹ równie¿, aby przyje¿d¿a³y do nich osoby poszukuj¹ce pracy .
Islandczycy maj¹ ju¿ za sob¹ przygodê z turystyk¹ masow¹, bo liczba przyjazdów ros³a tam lawinowo w ci¹gu ostatniego 10-lecia. Rok 2018 by³ tam rekordowy, bo przyjecha³o a¿ 2,3 mln. Teraz jest ich jak na lekarstwo, a samoloty odlatuj¹ce z tamtejszych lotnisk wioz¹ jedynie pude³ka z rybami, bo nawet latem liczba turystów odwiedzaj¹cych wyspê spad³a o 79 proc. w porównaniu z 2019, a dla miejscowej bran¿y turystycznej by³o to finansow¹ katastrof¹.

Oczywiœcie s¹ i dobre strony spadku przyjazdów. Tak jak np. w Tajlandii uda³o siê w tym roku odbudowaæ chocia¿ czêœciowo rafy koralowe, tak na Islandii pojawi³y siê znów porosty, które wczeœniej rozdeptali turyœci.
Nadal budowane s¹ na wyspie luksusowe schroniska i hotele spa, gdzie za noc trzeba zap³aciæ 2 tys. euro. Wiêkszoœæ z nich planuje otwarcie w roku 2022, kiedy pandemia powinna ju¿ wygasn¹æ. Tyle,¿e znów bêdzie to oferta dla bardzo bogatych, albo takich, którzy zechc¹ na wyspie zamieszkaæ na d³u¿ej.

Football news:

Vazquez is likely to leave Real Madrid (As)
Aston Villa bought Sanson from Marseille. It was reported that the midfielder will pay 14-15. 5 million pounds
Solskjaer on Lampard's dismissal: I'm a little surprised. Not so long ago, Chelsea were in first place
Luka Jovic: It's easier to communicate with Hutter than with Zidane. Spanish was not given to me, here I speak English
PAOK loans Baba from Chelsea
The Premier League is trying to ban hugs on the field. In vain - they increase team cohesion at the biological level, help to read the fear of the enemy
Koeman on Puyol: Such players will always be missed. He was charismatic and responsible