Poland

Iron Man w ciele kaleki

W marcu 2018 r. zmar³ Stephen Hawking, fizyk i kosmolog, znany ca³emu œwiatu pokrêcony kaleka na wózku. Ksi¹¿ka Leonarda Mlodinowa nie pretenduje jednak do miana biografii, jest na to zbyt fragmentaryczna. Jej walorem jest co innego: jako bliski wspó³pracownik Hawkinga przy dwóch ksi¹¿kach, „Wielki projekt" i „Jeszcze krótsza historia czasu", mia³ Mlodinow okazjê przyjrzeæ siê z bliska fenomenowi, którego wczeœniej nie zna³a historia nauki. Nikt nie wyobra¿a³ sobie, ¿e mo¿na uprawiaæ fizykê na najwy¿szym poziomie i nie móc przy tym choæby zapisaæ wzoru. „Wypracowa³em inne metody", skwitowa³ zapytany o to Hawking. „Mia³em du¿o czasu, ¿eby siê przyzwyczaiæ".

Ksi¹¿ka Mlodinowa idzie dwoma, a nawet trzema torami. Pierwszy to koleje ¿ycia Hawkinga, który urodzi³ siê zdrowy i do 20. roku ¿ycia nie odczuwa³ specjalnych dolegliwoœci. Trzeba by³o pokazaæ w skrócie, jak dosz³o do posadzenia autora „Krótkiej historii czasu" na wózku, jak postêpowa³a jego degradacja fizyczna, tak ¿e pod koniec ¿ycia móg³ ju¿ tylko unosiæ brwi i poruszaæ policzkiem. Tak porozumiewa³ siê ze œwiatem. Gdy pracowali z Mlodinowem nad „Wielkim projektem", Hawking móg³ generowaæ szeœæ s³ów na minutê; potem ta wydajnoœæ spad³a do jednego s³owa. Pomimo to Hawking pisa³ artyku³y naukowe i ksi¹¿ki, których ma na koncie kilkanaœcie.

Drugi tor rozwa¿añ ksi¹¿ki o Hawkingu to fizyka, przet³umaczona na zrozumia³e dla laika formy i przyk³ady. Partie te mo¿na bez szkody dla ca³oœci opuœciæ, gdy¿ najwa¿niejsze w ksi¹¿ce s¹ wspomnienia o cz³owieku. Mlodinow opisuje, jak wygl¹da³o ¿ycie brytyjskiego geniusza, jak jad³, jak siê zachow...

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?