Poland

Iran zapowiada zemstę za śmierć naukowca

Mohsen Fakhrizadeh

Mohsen Fakhrizadeh

AFP

Iran pomœci zabójstwo jednego z najwa¿niejszych naukowców, zajmuj¹cych siê programem nuklearnym. Mohsen Fakhrizadeh zgin¹³ w pi¹tek w zamachu. Irañskie w³adze twierdz¹, ¿e ataku dokona³y izraelskie s³u¿by specjalne.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani twierdzi, ¿e zamachu dokona³ “uzurpatorski re¿im syjonistów”. W³adze nie podaj¹ dowodów, ale w przesz³oœci to Mossad organizowa³ podobne spektakularne akcje w Iranie. W³adze w Teheranie zapowiadaj¹ "straszliw¹ zemstê" za œmieræ Mohsena Fakhrizadeha.

Irañski naukowiec zosta³ zaatakowany przez nieznanych sprawców. Obrzucili oni jego auto ³adunkami wybuchowymi i ostrzelali je z karabinów. Irañczyk zmar³ po przewiezieniu do szpitala.

59-letni Mohsen Fakhrizadeh by³ uwa¿any za “ojca przysz³ej irañskiej bomby atomowej”. By³ jednym z g³ównych ekspertów rz¹du, pracuj¹cych przy programie nuklearnym.

Izraelskie w³adze nie odnios³y siê do oskar¿eñ Iranu o zabicie naukowca.

Football news:

Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen
Flick on 4-0 with Schalke: After 2 defeats to Bayern, it was important to return stability
Ian Wright: Bruno decided. And they said he doesn't score in big matches
Solskjaer on 3-2 with Liverpool: I was sure that Bruno would score from a free kick. Yesterday, he beat them 45 minutes after training
Klopp on 2:3 with Manchester United: Liverpool really wanted to win. We can learn something from this game
Bruno after 3-2 with Liverpool: Playing for Manchester United in the Premier League is a dream