Poland

Irak dostał w prezencie 50 tys. szczepionek na COVID z Chin

We wtorek do Iraku dotar³o 50 tys. szczepionek na COVID chiñskiego koncernu Sinopharm, które s¹ darowizn¹ przekazan¹ Bagdadowi przez Pekin - informuje AFP.

Dotarcie do Iraku szczepionek z Chin umo¿liwi uruchomienie programu szczepieñ na COVID-19 w tym kraju.

Rzecznik resortu zdrowia, Seif al-Badr poinformowa³, ¿e dotarcie do Iraku we wtorek nad ranem pierwszej partii szczepionek na COVID-19 oznacza, ¿e szczepienia w Iraku mog¹ siê rozpocz¹æ.

- Rozpoczniemy je dziœ, we wtorek - zapowiedzia³.

Jednoczeœnie resort zdrowia Iraku poinformowa³, ¿e uzgodni³ z chiñskim ambasadorem w Bagdadzie zakup kolejnych 2 mln szczepionek na COVID w Chinach. Nie podano jednak ile Irak zap³aci za te szczepionki, ani kiedy mog³yby one dotrzeæ do Iraku.

Szczepionka Sinopharm, jak wykaza³y testy kliniczne, chroni skutecznie przed zaka¿eniem koronawirusem w 72,51 proc.

W Iraku w pierwszej kolejnoœci szczepieni bêd¹ pracownicy ochrony zdrowia, s³u¿b bezpieczeñstwa i seniorzy.

AFP zaznacza, ¿e w styczniu chiñsk¹ szczepionk¹ zaszczepiono ju¿ pewn¹ grupê irackich polityków - ok. tysi¹ca szczepionek mia³o zostaæ rozprowadzonych miêdzy czo³owymi irackimi politykami i przedstawicielami rz¹du.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored