Poland

Inwestorzy dali popalić wielkim funduszom

Gie³da

Adobe Stock

Spektakularnym przyk³adem euforii na amerykañskim rynku jest zachowanie kursu akcji GameStop i kilku innych spó³ek, na których fundusze zajê³y spore krótkie pozycje, graj¹c na spadek kursu.

Na pocz¹tku wtorkowej sesji akcje GameStop zyskiwa³y 11 proc. W pi¹tek jej akcje zdro¿a³y o ponad 50 proc. W poniedzia³ek ros³y o ponad 140 proc., by póŸniej ostro zni¿kowaæ i zakoñczyæ dzieñ 18 proc. na plusie. Podobnie zachowywa³y siê m.in. papiery National Beverage Corp., Express czy produkuj¹cej biopaliwa spó³ki AMTX. To spó³ki, które dotychczas by³y stosunkowo ma³o znane. GameStop, która jako pierwsza doœwiadczy³a takich spektakularnych wahañ kursu, to dystrybutor konsol i gier wideo, maj¹cy kapitalizacjê 5,6 mld dol. Wiele funduszy zajmowa³o jednak znacz¹ce krótkie pozycje na jej akcjach (i na akcjach kilku innych spó³ek, które dozna³y w ostatnich dniach spektakularnych zwy¿ek).

Inwestorzy detaliczni zmawiali siê w serwisie Reddit, by kupowaæ akcje GameStop i uderzyæ w fundusze hedgingowe , „wyciskaj¹c" ich krótkie pozycje. Przynios³o to straty m.in. funduszowi Melvin Capital. Zaczyna³ on rok z 12,5 mld dol., ale w trzy tygodnie straci³ a¿ 30 proc. „Wall Street Journal" donosi, ¿e fundusz musia³ wzi¹æ 2,5 mld dol. po¿yczki stabilizacyjnej od grupy inwestorów oraz funduszy Citadel i Point72 (Melvin Capital jest te¿ aktywny na polskim rynku i w poniedzia³ek mia³ krótk¹ pozycjê netto 1,05 proc. na akcjach CD Projekt).

Wed³ug Agencji Reutera w pi¹tek jedna czwarta postów na grupach na Reddicie poœwiêconych inwestowaniu dotyczy³a GameStop, gdy w listopadzie by³o to zaledwie 1 proc. postów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7