Poland

Instrumenty organów podatkowych a ceny transferowe

RachunkowoϾ

Adobe Stock

Organy administracji skarbowej maj¹ uprawnienia w zakresie uznania za rynkowe warunków, na jakich prowadz¹ dzia³alnoœæ podmioty nale¿¹ce do grup kapita³owych i uznania, ¿e w okreœlonych warunkach dana transakcja nie zosta³aby zawarta (ang. non-recognition) lub zosta³aby zawarta inna transakcja (ang. recharacterization).Daria Walkowiak, Micha³ Sojka

Mo¿liwoœæ dokonania recharakteryzacji lub nieuznania przez organy podatkowe transakcji realizowanej przez podatnika z podmiotem powi¹zanym zosta³y wprowadzone na mocy nowelizacji obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2019 r. Regulacje te jednak po raz pierwszy maj¹ zastosowanie do transakcji dokonywanych w roku 2019, w zwi¹zku z czym nadal s¹ narzêdziem nowym, którego zastosowanie siê zaktualizuje w ramach kontroli podatkowych prowadzonych za rok podatkowy 2019. Chcemy zatem dok³adnie przedstawiæ wspomniane instytucje oraz wskazaæ, w jakich sytuacjach mog¹ mieæ zastosowanie.

Zgodnie z art. 11c ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23o ust. 1 ustawy o PIT podmioty powi¹zane s¹ obowi¹zane ustalaæ ceny transferowe na warunkach, które ustali³yby miêdzy sob¹ podmioty niepowi¹zane. Zatem warunki ustalone pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi ju¿ w momencie zawierania transakcji kontrolowanej nie powinny odbiegaæ od warunków rynkowych. Ustawodawca w ¿aden sposób nie zawêzi³ zakresu transakcji, k...

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry