Poland

InPost przyspiesza debiut w Amsterdamie. Inwestorzy dopisali

Paczkomat InPost

Fotorzepa/ Urszula Lesman

Polska spó³ka, z powodu du¿ego popytu ze strony inwestorów, skróci³a czas trwania IPO. Ju¿ pojutrze zadebiutuje na Euronext Amsterdam.

Ofertê skrócono do 26 stycznia, a debiut przyspieszono o dwa dni – z 29 stycznia na 27 stycznia. Ju¿ kilka dni temu na rynek trafi³y informacje o tym, ¿e InPost nie ma problemów ze znalezieniem chêtnych na akcje i ¿e ksiêga popytu zosta³a pokryta w ca³oœci. Wed³ug Bloomberga cena w ofercie bêdzie w górnej granicy przedzia³u wynosz¹cego 14-16 euro. Implikuje to wartoœæ ca³ej spó³ki na ponad 30 mld z³, co zdaniem ekspertów jest wysok¹ wycen¹.

Oferta obejmuje 175 mln papierów sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Stanowi¹ one 35 proc. kapita³u InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydzia³u przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta mo¿e zwiêkszyæ siê do nieco ponad 40 proc.

Wczeœniej podano te¿, ¿e fundusze zarz¹dzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawar³y umowê dotycz¹c¹ nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. To 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych, przy cenie 15 euro za akcjê.

W IPO nie przeprowadzano nowej emisji. InPost liczy jednak, ¿e debiut na zagranicznej gie³dzie pomo¿e mu w dalszej ekspansji jego paczkomatów (na koniec 2020 r. mia³ ich w sumie 12,3 tys., z czego 10,8 tys. w Polsce).

InPost by³ wczeœniej notowany na GPW. Spó³ka popad³a jednak w problemy finansowe. W 2017 r. AI Prime z grupy Adventu i Rafa³ Brzoska og³osili wezwanie, a potem przymusowy wykup pozosta³ych akcji Integer.pl i InPostu, po czym spó³ki zosta³y wycofane z obrotu. Wtedy ich ³¹czna wycena wynosi³a 500 mln z³. W aktualnym IPO InPost jest wyceniany ponad 60 razy wy¿ej.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17