Poland

Innowacyjne inicjatywy obywatelskie

Dziêki wspó³pracy s³uchaczy XXXI Promocji Krajowej Szko³y Administracji Publicznej i Departamentu GovTech Polska w Kancelarii premiera powsta³ raport, który wskazuje na si³ê i u¿ytecznoœæ innowacji spo³ecznych.

Wspó³tworzenie nowoczesnego pañstwa na miarê XXI wieku to wyzwanie ustawiczne, wymagaj¹ce odpowiedniej wiedzy, umiejêtnoœci i rozwi¹zañ.

„Innowacyjne inicjatywy obywatelskie.Trendy i studium przypadku" to owoc wielomiesiêcznej pracy, ¿mudnej selekcji danych i wnikliwej analizy istniej¹cych rozwi¹zañ.

Wœród licznych pytañ, na które odpowiada raport, wskazaæ mo¿na te, które odnosz¹ siê do mo¿liwoœci wdra¿ania innowacji w administracji publicznej, czy te¿ podejmowanych na ca³ym œwiecie inicjatyw obywatelskich. Ukazanie innowacji w kontekœcie miêdzynarodowym stanowi wartoœæ dodan¹ raportu — wskazane rozwi¹zania obejmuj¹ ró¿ne regiony geograficzne. Autorzy pozwalaj¹ nam odbyæ swoist¹ podró¿ przez innowacje spo³eczne w wydaniu czeskim, amerykañskim, a nawet ... kenijskim. Nie zapomniano tak¿e o Chinach i aplikacji WeChat zmieniaj¹cej funkcjonowanie tamtejszego spo³eczeñstwa.

Raport pozwala na poznanie wspó³czesnych trendów w innowacjach s...

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not