Poland

Influencerzy szczepieni priorytetowo. To strategia rządu

Rz¹d Indonezji podj¹³ strategiê, która zak³ada, ¿e popularne w mediach spo³ecznoœciowych osoby jako jedne z pierwszych otrzymaj¹ szczepionkê przeciw COVID-19.

Na liœcie osób, które wraz z 1,5 mln pracowników s³u¿by zdrowia otrzymaj¹ pierwsze dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Indonezji, znalaz³y siê równie¿ gwiazdy telewizji, muzycy czy osoby popularne w mediach spo³ecznoœciowych. 

Decyzja zosta³a podjêta miêdzy innymi w zwi¹zku z tym, ¿e obywatele s¹ niechêtni wobec programu szczepieñ. Z sonda¿y, który przeprowadzono w grudniu wynika, ¿e jedynie 37 proc. Indonezyjczyków by³o gotowych poddaæ siê szczepieniu. 40 proc. rozwa¿a³o to, a 17 proc. zadeklarowa³o, ¿e siê na szczepienie nie zgodzi. Sceptyczne wobec szczepieñ osoby obawiaj¹ siê miêdzy innymi, ¿e produkowane za granic¹ szczepionki mog¹ nie byæ sporz¹dzone w zgodzie z muzu³mañskimi zasadami religijnymi (halal).

Jak zaznaczy³ Zubairi Djoerban z Indonezyjskiego Stowarzyszenia Medycznego, "strategia szczepienia popularnych osób zadzia³a tylko wtedy, gdy bêd¹ one o tym informowa³y". - Mog¹ byæ agentami zmian - doda³.

Indonezja to kraj najbardzej dotkniêty pandemi¹ w Azji Po³udniowo-Wschodniej. Odnotowano tam ju¿ niemal 860 tys. zaka¿eñ koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o ju¿ 25 tys. osób. 

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned