Poland

Inflacyjna huśtawka. Tanieje nie tylko żywność

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Inflacja w Polsce, która we wrzeœniu nieoczekiwanie przyspieszy³a, w paŸdzierniku wyhamowa³a bardziej od oczekiwañ ekonomistów.

Jak oszacowa³ wstêpnie GUS, indeks cen konsumpcyjnych (CPI), g³ówna miara inflacji w Polsce, wzrós³ w paŸdzierniku o 3 proc. rok do roku, po zwy¿ce o 3,2 proc. we wrzeœniu.

Wstêpne i przez to ograniczone dane GUS sugeruj¹, ¿e do spadku inflacji we wrzeœniu przyczyni³y siê ceny ¿ywnoœci oraz ceny towarów i us³ug z tzw. kategorii bazowych, czyli innych ni¿ ¿ywnoœæ, paliwa i energia.

¯ywnoœæ i napoje bezalkoholowe podro¿a³y w paŸdzierniku o 2,3 proc. rok do roku, po 2,7 proc. we wrzeœniu i ponad 6 proc. wiosn¹ br. Towary z tej kategorii maj¹ najwiêkszy udzia³ w strukturze wydatków Polaków, a wiêc te¿ najwiêksz¹ wagê w teoretycznym koszyku dóbr i us³ug, który jest podstaw¹ pomiaru inflacji.

Ankietowani przez „Rzeczpospolit¹" ekonomiœci przed pi¹tkowym szacunkiem CPI przeciêtnie oceniali, ¿e tzw. inflacja bazowa zmala³a w paŸdzierniku do 4,2 proc. rok do roku z 4,3 proc. we wrzeœniu. Teraz nie wykluczaj¹, ¿e spadek by³ nawet nieco wiêkszy, do 4,1 proc.

Inflacja bazowa przyspiesza³a stale od pocz¹tku 2019 r., a w lipcu i we wrzeœniu by³a najwy¿ej od 20 lat. To odzwierciedlenie wzrostu cen administrowanych (wywóz œmieci), ale te¿ szybkiego wzrostu cen us³ug w zwi¹zku z napiêt¹ przed pandemi¹ sytuacj¹ na rynku pracy. We wrzeœniu us³ugi konsumpcyjne podro¿a³y o 7,2 proc. rok do roku, podczas gdy towary o 1,7 proc. rok do roku.

Dynamikê cen towarów t³umi¹ m.in. notowania ropy naftowej, która pozostaje sporo tañsza ni¿ przed wybuchem pandemii. W rezultacie w paŸdzierniku paliwa do prywatnych œrodków transportu by³y w Polsce o 9,2 proc. tañsze ni¿ przed rokiem, podobnie jak we wrzeœniu.

- W nadchodz¹cych miesi¹cach spodziewamy siê ma³ych zmian inflacji – napisa³ na Twitterze Jakub Rybacki, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it