Poland

Indonezja: Będą prywatne szczepienia na COVID-19

W³adze Indonezji zatwierdzi³y uruchomienie prywatnego programu szczepieñ na COVID-19, który bêdzie realizowany równolegle z pañstwowym programem szczepieñ - informuje Reuters.

Decyzja w³adz kraju oznacza, ¿e firmy bêd¹ mog³y kupowaæ sprowadzane przez Indonezjê szczepionki, aby szczepiæ swoich pracowników.

Indonezyjski program szczepieñ prywatnych bêdzie jednym z nielicznych takich programów funkcjonuj¹cych na œwiecie. Czêœæ ekspertów ds. ochrony zdrowia krytykuje to rozwi¹zanie ostrzegaj¹c, ¿e pog³êbi ono nierównoœci w dostêpie do szczepionek.

W³adze Indonezji chc¹ zaszczepiæ 181,5 mln osób w ci¹gu roku, ale firmy prywatne naciskaj¹ na rz¹d, by ten stworzy³ im mo¿liwoœæ szybszego zaszczepienia pracowników, tak aby mo¿na by³o wczeœniej odmroziæ gospodarkê.

Teraz firmy te bêd¹ mog³y kupowaæ szczepionki dla swoich pracowników i ich rodzin. Takie szczepienia bêd¹ realizowane w prywatnych oœrodkach zdrowia, do których szczepionki trafi¹ za poœrednictwem pañstwowej firmy farmaceutycznej Bio Farma.

Indonezja ma otrzymaæ 2 mln szczepionek chiñskiego koncernu Sinopharm przeznaczonych na szczepienia prywatne.

Cenê jak¹ za szczepionki zap³ac¹ firmy ustali resort zdrowia.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope