Poland

Indie: Mężczyzna "ożył" chwilę przed sekcją zwłok

27-letni mê¿czyzna z Indii, którego uznano za zmar³ego, na chwilê przed rozpoczêciem sekcji zw³ok zacz¹³ wykazywaæ oznaki ¿ycia.

Shankar Shanmukh Gombi dozna³ powa¿nych obra¿eñ g³owy w wyniku wypadku motocyklowego, do którego dosz³o w ubieg³y weekend w Mahalingapur w Indiach. 27-letni mê¿czyzna zosta³ wówczas przetransportowany do prywatnego szpitala w Belgavi. Lekarze powiedzieli jego bliskim, ¿e nie prze¿yje, jeœli zostanie od³¹czony od respiratora. Ze wzglêdu na to, ¿e medycy poinformowali rodzinê o œmierci mózgu mê¿czyzny, ostatecznie zosta³ od³¹czony od aparatury utrzymuj¹cej ¿ycie.

Cia³o 27-latka przetransportowano do publicznej placówki w Bagalkote, gdzie wykonuje siê sekcje zw³ok. Chwilê przed wykonaniem badania patolog zwróci³ uwagê, ¿e cia³o mê¿czyzny reaguje na dotyk. Jak siê okaza³o siê, u 27-latka wci¹¿ wyczuwalny by³ puls. Mê¿czyzna niezw³ocznie zosta³ przetransportowany do prywatnej placówki. Zdaniem medyków, ma du¿e szanse na prze¿ycie.

Urzêdnicy przyznali, ¿e "lekarze dokonali z³ej oceny sytuacji".

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?