Poland

Indie: Kogut przed walką zabił człowieka

W Indiach hodowca przygotowuj¹cy koguta do nielegalnych walk zgin¹³ po tym, jak zosta³ ugodzony przez ptaka siedmiocentymetrowym ostrzem.

Do zdarzenia dosz³o w wiosce Lothunur w stanie Telangana w po³udniowo-wschodnich Indiach. Jak poda³o BBC, mê¿czyzna przygotowywa³ koguta do udzia³u w nielegalnych walkach.

Hodowca przymocowa³ do jednej z nóg ptaka ostrze o d³ugoœci siedmiu centymetrów. W pewnym momencie kogut uciek³. Gdy mê¿czyzna usi³owa³ schwytaæ ptaka, zosta³ ugodzony ostrzem w pachwinê. Ranny zmar³ w drodze do szpitala w wyniku utraty krwi.

Lokalna policja poszukuje 15 osób, które mia³y zwi¹zek z nielegaln¹ walk¹ kogutów. Podejrzanym mog¹ zostaæ postawione zarzuty nieumyœlnego spowodowania œmierci, uprawiania hazardu oraz organizowania walk kogutów.

Wed³ug "The New Indian Express", w s¹dzie kogut ma stanowiæ dowód w sprawie.

Walki kogutów zosta³y w Indiach zdelegalizowane w 1960 r., jednak na prowincji w stanie Telangana s¹ wci¹¿ stosunkowo popularne.

To nie pierwszy raz, gdy kogut zabija cz³owieka. W ubieg³ym roku wykorzystywany do walk ptak spowodowa³ œmieræ mê¿czyzny w stanie Andhra Pradesh. Równie¿ i w tym przypadku do koguta by³o przymocowane ostrze.

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside