Poland

Inauguracja Bidena: FBI boi się ataku z wewnątrz

FBI prowadzi weryfikacjê wszystkich cz³onków Gwardii Narodowej oddelegowanych do zapewnienia bezpieczeñstwa podczas inauguracji prezydenta Joe Bidena. Amerykañskie s³u¿by obawiaj¹ siê, ¿e w Waszyngtonie zagro¿enie mo¿e nadejœæ dziêki wykorzystaniu poufnych informacji.

Wydarzenia z udzia³em prezydenta s¹ zabezpieczane przez Secret Service, ale w œrodê zaanga¿owane bêd¹ równie¿ m.in. Gwardia Narodowa, FBI i policja.

G³ówne zagro¿enie ma stanowiæ atak uzbrojonych grup oraz pod³o¿one materia³y wybuchowe i inne urz¹dzenia. Z raportów wywiadowczych wynika, ¿e zbrojne grupy planuj¹ wiece do dnia inauguracji, a byæ mo¿e równie¿ póŸniej.

- Priorytetem jest przekazanie w³adzy bez incydentów. Chcemy przekazaæ wszystkim w Stanach Zjednoczonych i reszcie œwiata, ¿e mo¿emy to zrobiæ bezpiecznie i pokojowo - powiedzia³ McCarthy.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams