Poland

Inauguracja Bidena bez Trumpa. Pierwszy taki przypadek od XIX w.

Bia³y Dom

AFP

Donald Trump zadeklarowa³, ¿e nie bêdzie obecny na zaprzysiê¿eniu swojego nastêpcy, Joe Bidena, na prezydenta USA - Biden z³o¿y przysiêgê 20 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego. Ostatni raz ustêpuj¹cego prezydenta USA nie by³o na zaprzysiê¿eniu nastêpcy w 1869 r. - przypomina "Time".

Dotychczas tylko trzech prezydentów USA nie by³o obecnych na inauguracji swojego nastêpcy: chodzi o drugiego prezydenta USA, Johna Adamsa, szóstego prezydenta USA, Johna Quincy'ego Adamsa i 17 prezydenta USA, Andrew Johnsona, pierwszego, wobec którego wszczêto procedurê impeachmentu - przypomina "Time".

Wszyscy ci trzej prezydenci bez powodzenia - podobnie jak Trump - ubiegali siê o drug¹ kadencjê w Bia³ym Domu.

Zgodnie z politycznym zwyczajem ustêpuj¹cy prezydent USA jest obecny na inauguracji swojego nastêpcy - choæ amerykañska konstytucja tego nie wymaga. Obecnoœæ ta ma jednak wymiar symboliczny - jest znakiem ci¹g³oœci w³adzy i szacunku do instytucji demokratycznych.

Pierwszym prezydentem, który nie uczestniczy³ w inauguracji nastêpcy by³ John Adams, nastêpca George'a Washingtona, drugi prezydent w historii USA. W wyborach z 1800 roku Adams przegra³ z Thomasem Jeffersonem i Aaronem Burrem - obaj otrzymali po 73 g³osy elektorskie (Adams - 65). O wyborze Jeffersona - politycznego przeciwnika Adamsa - zdecydowa³a w tej sytuacji Izba Reprezentantów. Wczeœniej milicje z Wirginii i Pensylwanii zagrozi³y, ¿e w kraju dojdzie do rozruchów, jeœli Jefferson nie zostanie prezydentem.

Adams opuœci³ Waszyngton ok. 4 nad ranem w dniu inauguracji prezydentury Jeffersona, 4 marca 1801 roku.

Po latach Adams i Jefferson mieli siê jednak pojednaæ i ostatnie dni ¿ycia spêdziæ utrzymuj¹c dobre relacje.

Drugim prezydentem, który nie uczestniczy³ w inauguracji nastêpcy by³ syn Johna Adamsa, John Quincy Adams - prezydent w latach 1825-1829. W 1825 roku John Quincy Adams zosta³ prezydentem, mimo ¿e w wyborach wiêcej g³osów - jeœli chodzi o liczby bezwzglêdne - zdoby³ jego rywal Andrew Jackson. Jednak w wyborach tych ¿aden z kandydatów nie uzyska³ bezwzglêdnej wiêkszoœci g³osów elektorskich i o wyborze prezydenta zdecydowa³a ponownie Izba Reprezentantów. Jackson i jego zwolennicy nie pogodzili siê z jej wyborem w zwi¹zku z czym Jackson nie spotka³ siê z rywalem w przededniu inauguracji (co by³o zgodne z politycznym zwyczajem). W rewan¿u John Quincy Adams by³ nieobecny na inauguracji Johnsona, który wygra³ wybory prezydenckie w 1828 roku.

Ostatnim prezydentem, który nie uczestniczy³ w inauguracji nastêpcy by³ - 152 lata temu - Andrew Johnson, pierwszy w historii USA prezydent wobec którego wszczêto procedurê impeachmentu. W lutym 1868 roku Izba Reprezentantów zag³osowa³a za postawieniem prezydenta w stan oskar¿enia zarzucaj¹c mu naruszenie przepisów ograniczaj¹cych swobodê prezydenta w usuwaniu przedstawicieli w³adz federalnych (chodzi³o o tzw. Tenure of Office Act).

W maju 1868 roku w Senacie zabrak³o jednego g³osu, by usun¹æ Johnsona z urzêdu. Johnson chcia³ ubiegaæ siê o reelekcjê w tym samym roku, ale nie uzyska³ nominacji swojej Partii Demokratycznej. Wybory wygra³ jego polityczny rywal, polityk Partii Republikañskiej Ulysses S. Grant.

Johnson przez dwa miesi¹ce poprzedzaj¹ce inauguracjê Granta zastanawia³ siê czy wzi¹æ udzia³ w jego zaprzysiê¿eniu. Ostatecznie nie zdecydowa³ siê na to uznaj¹c Granta za "oszusta".

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7