Poland

Imponująca ekspansja paczkomatów

materia³y prasowe

Na mapie sieci urz¹dzeñ do odbioru paczek od InPostu znajduje siê ju¿ blisko 3 tys. miejscowoœci.

Popularnoœæ us³ugi szybko roœnie, a firma kurierska na jej fali szybko rozszerza dostêpnoœæ paczkomatów. W³aœnie uruchomiono maszynê nr 9000. Stanê³a we wsi Wysocko Ma³e, ko³o Kalisza – gdzie mieszka oko³o 1,3 tys. osób. W sumie paczkomaty s¹ ju¿ dostêpne w 16 najwiêkszych miastach w Polsce, 23 miastach do 200 tys. mieszkañców, 46 miastach do 100 tys., 138 miastach do 50 tys., 728 miejscowoœci do 20 tys. mieszkañców oraz 1823 wsiach.

Dla obs³ugi rosn¹cych wolumenów przesy³ek InPost systematycznie rozwija swoj¹ infrastrukturê logistyczn¹ – uruchomi³ drug¹ po sortowni w Piotrkowie Trybunalskim centraln¹ sortowniê w podwarszawskim Mszczonowie. Ponadto firma podpisa³a umowê na instalacjê 880 nowych paczkomatów przy placówkach sieci Delikatesy Centrum, organizowanej przez Eurocash.

– Bardzo szybko rozbudowujemy nasz¹ infrastrukturê, ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski by³y zarówno du¿e i œrednie miasta, jak te¿ ma³e miejscowoœci i wsie. Dziœ paczkomaty s¹ równie intensywnie wykorzystane w³aœnie w takich miejscach. Dostajemy te¿ setki kolejnych zg³oszeñ z ca³ej Polski z proœbami o instalacjê kolejnych maszyn. Likwidujemy zapóŸnienie technologiczne mniejszych miejscowoœci i dajemy im dostêp do us³ug na takim samym poziomie, do jakiego przywykli mieszkañcy najwiêkszych polskich metropolii. Jest to szczególnie istotne w³aœnie teraz, podczas drugiej fali pandemii, gdy¿ paczkomaty to nadal najbezpieczniejsza – bo ca³kowicie bezkontaktowa – forma dostaw zakupów – komentuje Rafa³ Brzoska, prezes InPost.

Football news:

Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before
Sami Khedira: If I could move to a Premier League club, I would be happy