Poland

Ile zapłacimy za jedzenie w Lufthansie

Lufthansa

Bloomberg

Niemiecka Lufthansa zmienia siê podczas kryzysu. Od sezonu letniego 2021, czyli od koñca marca, w klasie ekonomicznej trzeba bêdzie p³aciæ za posi³ki na pok³adzie. Zmieni siê równie¿ serwis w klasie biznes.

Sk¹d ta zmiana? Jak t³umaczy przewoŸnik, „dotychczasowa oferta posi³ków nie spe³nia³a oczekiwañ niektórych pasa¿erów”. Inna sprawa, ¿e przewoŸnik w ostatnich latach znacznie ogranicza³ serwis pok³adowy. A wielu pasa¿erów rezygnowa³o z „proszkowych” ciastek i mikroskopijnych kanapek. Tyle ¿e napoje by³y za darmo. Teraz trzeba bêdzie za nie p³aciæ.

Pierwsze informacje o zmianach na pok³adzie pojawi³y siê jeszcze w listopadzie 2020. Wtedy wiadomo by³o, ¿e trzeba bêdzie p³aciæ, ale bez szczegó³ów ile i za co. Teraz ju¿ wiadomo: posi³ki maj¹ kosztowaæ od 2 do 12 euro, a napoje od 3 euro (tyle maj¹ kosztowaæ cole, piwo) w górê. Dla porównania w LOT p³acimy 6 z³otych za kawê b¹dŸ herbatê i 5 z³ za sok w ma³ym opakowaniu. W Ryanairze jest dro¿ej.

Dla Lufthansy jedzenie bêdzie dostarcza³a sieæ niemieckich restauracji dean&david oraz Dallmayr, która dostarczy gor¹ce napoje i s³odycze. Wœród napojów maj¹ siê znaleŸæ organiczne herbaty, etiopska kawa i mleko czekoladowe. Czekoladki ma dostarczaæ Dallmayr, a ciastka Gate Gourmet. A premiera bêdzie 30 marca, czyli z pocz¹tkiem sezonu letniego.

Zmiany na pok³adach Lufthansy nie s¹ niczym niezwyk³ym, bo w czasie pandemii COVID-19 zrobi³y to tak¿e inne linie lotnicze, choæ zwykle chodzi tutaj o formê podawania posi³ków, które najczêœciej s¹ zapieczêtowane. British Airways jako jedyne przywróci³y bezp³atne napoje i przek¹ski, ale zmieni³y ich dostawcê i nie jest ju¿ nim Marks&Spencer. P³atne posi³ki jeszcze przed Lufthans¹ wprowadz¹ tak¿e dwaj inni przewoŸnicy z Grupy LH – Austrian Airlines i Swiss. Ale co to bêdzie, nie zosta³o jeszcze ujawnione.

Lufthansa wycofa³a siê z podawania przek¹sek i napojów na trasach krótkich jeszcze w ubieg³ym roku, zastêpuj¹c je darmow¹ butelk¹ wody. Woda pozostanie i ma byæ do³¹czana do niej „czekoladowa niespodzianka”. PrzewoŸnik przekonuje, ¿e zmiany s¹ w interesie pasa¿erów, którzy otrzymaj¹ „zdrowe jedzenie przygotowane ze sk³adników wysokiej jakoœci w opakowaniach przyjaznych dla œrodowiska ”. I jako przyk³ad podaje wzory potraw, jakie bêdzie mo¿na kupiæ na jej pok³adach. Maj¹ to byæ miêdzy innymi: ³osoœ z awokado, sa³atka z falafelów i tahini. Chrupi¹cy kurczak oraz kanapka z kurczaka w s³odkim sosie chili, a tak¿e musli. Ceny wahaj¹ siê od 2 do 12 euro za porcjê, zaœ menu ma siê zmieniaæ co trzy miesi¹ce. Ma byæ jeszcze p³atna oferta przek¹sek i warzywnych chipsów. Pe³ne menu nie zosta³o jeszcze ujawnione.

W rzeczywistoœci zmiany wcale nie s¹ na gorsze. Bo posi³ki, za które trzeba zap³aciæ, zast¹pi¹ malutk¹ kanapkê z serem b¹dŸ piersi¹ indyka w¹tpliwego smaku. Teraz tylko trzeba bêdzie dobrze siê przyjrzeæ, co kosztuje 2 euro, a co 12 — bo ta druga cena jest porównywalna z tym, co p³aci siê za dobre danie w restauracji na ziemi. Ale zawsze bêdzie mo¿na wzi¹æ ze sob¹ w³asn¹ kanapkê z domu. I wiele osób tak robi³o, nawet wówczas, kiedy serwis by³ jeszcze bezp³atny.

Posi³ki w klasie biznes w Lufthansie pozostan¹ bezp³atne, ale pasa¿erowie na rejsach œredniodystansowych ju¿ nie dostan¹ potraw podawanych na porcelanie, lecz w „ekologicznym” pude³ku.

Oferta Lufthansy „Buy-on-board” bêdzie dostêpna jedynie na rejsach przekraczaj¹cych godzinê.

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?